การประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ กรอ ส่วนกลาง และคณะกรรมการ กรอ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัวลำภู บึงกาฬ) วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 เวลา 15:30-17:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี