องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ได้รวมพลังจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปี เริ่มจากปี 2554    สำหรับในปี 2558 องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ได้กำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันภายใต้แนวคิด “ACTIVE CITIZEN พลังพลเมือง….ต่อต้านคอร์รัปชัน” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2558 ระหว่างเวลา 08.00 – 15.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้เกิดการปฏิรูปในการทำงาน และการมีส่วนร่วมของภาคราชการและเอกชน เพื่อให้การปราบปรามและต่อต้านคอร์รัปชันเกิดเป็นรูปธรรม มีการเปลี่ยนจากการเพิกเฉยของภาคราชการและเอกชน เป็นการลุกขึ้นมาปราบปรามและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมากขึ้น เพื่อให้สังคมและเศรษฐกิจประเทศไทยเดินหน้าต่อไปอย่างยั่งยืน
      ซึ่งในงานนี้ สมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิก ได้ให้ความร่วมมือส่งผู้แทนเข้าร่วมพลังในการต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ด้วย