23-24 เมษายน 2559 – สมาคมธนาคารไทยโดยชมรม CSR สมาคมธนาคารไทยร่วมกับสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สอ.ดย)ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จังหวัดนครปฐม และเครือข่ายเพื่อนกระบวนกรเปิดตัวโครงการรู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ ปี 2 โดยจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำนักศึกษาให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 48 คน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม เพื่อให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการทางการเงินตามหลักสูตร 4 รู้สู่ความมั่งคั่ง ภัยทางการเงิน ทักษะการบริหารจัดการโครงการเพื่อสังคม (Project Management)และการสร้างจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

หลังจากเข้ารับการอบรมกับโครงการเป็นเวลา 2 วันแล้ว นิสิตทั้งหมดจะร่วมกันดำเนินโครงการขยายผลสร้างวินัยทางการเงินให้กับชุมชนรอบข้างด้วยการริเริ่มของนิสิตโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนส่วนหนึ่งจากโครงการรู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ

IMG_0856
IMG_0922