IMG_1737

4-5 มิถุนายน 2559 – สมาคมธนาคารไทยโดยชมรม CSR สมาคมธนาคารไทยร่วมกับสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สอ.ดย) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จังหวัดนครปฐม และเครือข่ายเพื่อนกระบวนการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำนักศึกษาในโครงการรู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ (Saving for Change) ปี 2 ครั้งที่ 4 ให้กับนักศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ จังหวัดนครปฐม จำนวน 56 คน ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จังหวัดนครปฐม เพื่อให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการทางการเงินตามหลักสูตร 4 รู้สู่ความมั่งคั่ง ภัยทางการเงิน ทักษะการบริหารจัดการโครงการเพื่อสังคม (Project Management) และการสร้างจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
IMG_1819
IMG_1779