IMG_1491

19 – 20 พฤษภาคม 2559 สมาคมธนาคารไทยโดยชมรม CSR สมาคมธนาคารไทยร่วมกับสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สอ.ดย)ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จังหวัดนครปฐม และเครือข่ายเพื่อนกระบวนกรจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำนักศึกษาในโครงการรู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ (Saving for Change) ปี 2 ครั้งที่ 3 ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม  จำนวน 50 คน ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม  เพื่อให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการทางการเงินตามหลักสูตร 4 รู้สู่ความมั่งคั่ง ภัยทางการเงินทักษะการบริหารจัดการโครงการเพื่อสังคม (Project Management) และการสร้างจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

หลังจากเข้ารับการอบรมกับโครงการเป็นเวลา 2 วันแล้ว นักศึกษาทั้งหมดจะร่วมกันดำเนินโครงการขยายผลสร้างวินัยทางการเงินให้กับชุมชนรอบข้างด้วยการริเริ่มของนักศึกษาโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนส่วนหนึ่งจากโครงการรู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ

20160520_113540
20160520_093407