เจาะลึกกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ และการเตรียมความพร้อมของสถาบันการเงิน
      ตามที่ได้มีการตราพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจขึ้น เพื่อขยายโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถนำทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ไม่สามารถจำนองหรือจำนำได้ตามมาตรา 703 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาใช้เป็นหลักประกันการชำระหนี้ในลักษณะที่ผู้ให้หลักประกันไม่ต้องส่งมอบการครอบครองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันให้แก่ผู้รับหลักประกัน และปรับปรุงกระบวนการในการบังคับจำนองให้มีความรวดเร็วเพื่อลดอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ โดยให้ใช้บังคับเมื่อพ้น 240 วันนับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป นั้น
      สมาคมธนาคารไทย ได้กำหนดจัดการสัมมนา “เจาะลึกกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ และการเตรียมความพร้อมของสถาบันการเงิน” ขึ้น เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ ห้องวายุภักษ์ 3-4 ชั้น 4 โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจเชิงลึกแก่ธนาคารพาณิชย์ในฐานะผู้รับหลักประกัน