12 web main

สมาคมธนาคารไทย ร่วมเป็น 1 ใน 6 ภาคีสำคัญของโครงการรณรงค์สร้างวินัยทางการเงินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคล ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ซึ่งจัดโดยสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ (สสธวท.) เพื่อเป็นองค์กรต้นแบบในการรณรงค์ให้เกิดกระแสการสร้างวินัยทางด้านการเงินให้แก่องค์กรสมาชิก หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในทุกระดับ โดยมีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว (3 จากขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยผู้นำและผู้บริหารจาก 6 ภาคีสำคัญที่ร่วมกันจับมือจัดตั้งโครงการนี้