คณะกรรมการและการบริหารงาน
    สมาคมบริหารงานโดย คณะกรรมการบริหาร ซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกให้ดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี คณะกรรมการบริหารรวมกันไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วย
รายนามคณะกรรมการสมาคมธนาคารไทย ปี 2559-2561
นายปรีดี ดาวฉาย
กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
กรรมการ
นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์
กรรมการอำนวยการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
กรรมการ
นายอาทิตย์ นันทวิทยา
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการ
นายผยง ศรีวณิช
กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
กรรมการ
นายชาติศิริ โสภณพนิช
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่ปรึกษา
นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
ที่ปรึกษา
นายปิติ ตัณฑเกษม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ที่ปรึกษา
ดร. ธวัชชัย ยงกิตติกุล
ที่ปรึกษา
นายกอบศักดิ์ ดวงดี
เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย
      คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ กำหนดนโยบายและบริหารกิจการของสมาคมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของสมาคมที่กำหนดไว้
      สำหรับการบริหารงานประจำของสมาคมอยู่ในความรับผิดชอบของเลขาธิการสมาคมซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร และแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารงานด้านวิชาการและกิจการทั่วไปของสมาคมฯ พร้อมทั้งรับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหารให้เป็นผู้แทนของสมาคมฯ ดำเนินการและประสานงานกับ บุคคล สถาบันและองค์กรของภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการของสมาคมฯ
      ปี 2559 สมาคมธนาคารไทยได้จัดให้มีการเลือกตั้งประธานกรรมการสมาคม โดยที่ประชุมธนาคารสมาชิกครั้งที่ 50 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานกรรมการสมาคม แทน นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งดำรงตำแหน่งครบวาระ