เป็นการทดสอบ ตามมาตฐาน TBCC (Thai Bank Chip Card) ซึ่งทางสมาคมฯ ได้กำหนดไว้ ที่ศูนย์ทดสอบตามมาตรฐาน ที่สมาคมฯ กำหนด โดยจะแยกประเภทของการทดสอบ ไว้ดังนี้
รายชื่อ Chip ที่ได้ Certification และ LOA แล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

No. PSO-C16-00009

Oberthur Card Systems Science And Technology (Shenzhen) Co.,Ltd
5F, Great Wall Technology Building 3#, No.2 Kefa Road,
Science and Technology Park, Nanshan District,
Shenzhen, P.R.China
William Chang
william-kim-huat.chang@idemia.com
Certification Type & Validity Term
Product Name Chip Name and Model Interface for TBCC Support
Cosmo RSA V5 SLE77CFX2400P/M7793 Contact TBCC Multi App. [TBCC+VISA]
Certification Type & Validity Term
Valid from Valid to Report Ref.
14 October 2016 14 October 2018 MDZS163RZ1TP
LBOBER2198B

No. PSO-C16-00010c

UBIVELOX Inc.
13F Pan Pacific Building,
12, Digital-ro 31-gil, Guro-gu,
Seoul, Korea
Jae Yoo
jaeyoo@ubivelox.com
Certification Type & Validity Term
Product Name Chip Name and Model Interface for TBCC Support
UBJ21-G22 S3FT9PE Contact TBCC Multi App. [TBCC+VISA]
Certification Type & Validity Term
Valid from Valid to Report Ref.
27 Oct 2016 27 Oct 2018 MDZS164D12TP,
LBUBIV1979

No. PSO-C16-00011

Oberthur Card Systems Science And Technology (Shenzhen) Co.,Ltd
5F,Great Wall Technology Building 3#,
1No.2 Kefa Road, Science and Technology Park, Nanshan District,
Shenzhen, P.R.China
William Chang
william-kim-huat.chang@idemia.com
Certification Type & Validity Term
Product Name Chip Name and Model Interface for TBCC Support
Cosmo RSA V5 SLE77CFX2400P/M7793 Contact TBCC Multi App. [TBCC+MasterCard]
Certification Type & Validity Term
Valid from Valid to Report Ref.
1 Dec 2016 1 Dec 2018 MDZS1651T1TP,
CLOA-OBTR150701-150928(a)

No. PSO-C16-00012

Watchdata System Co.,Ltd
Qiming International Mnsion,
No.101, Wangjing Lize Middle Park, Chaoyang District,
Beijing, P.R.China
Yuesheng Fu
yuesheng.fu@watchdata.com
Certification Type & Validity Term
Product Name Chip Name and Model Interface for TBCC Support
TimeCOS-JC-T0-6 M7793 Contact TBCC Multi App.[TBCC+VISA]
Certification Type & Validity Term
Valid from Valid to Report Ref.
6 Dec 2016 6 Dec 2018 MDZS1656W1TP,
LBWATC2502