เป็นการทดสอบ ตามมาตฐาน TBCC (Thai Bank Chip Card) ซึ่งทางสมาคมฯ ได้กำหนดไว้ ที่ศูนย์ทดสอบตามมาตรฐาน ที่สมาคมฯ กำหนด โดยจะแยกประเภทของการทดสอบ ไว้ดังนี้
รายชื่อ Chip ที่ได้ Certification และ LOA แล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

No. PSO-C16-00006

Watchdata System Co.,Ltd.
Qiming International Mnsion,
No.101, Wangjing Lize Middle Park,
Chaoyang District, Beijing
Yeusheng Fu
yuesheng.fu@watchdata.com
Certification Type & Validity Term
Product Name Chip Name and Model Interface for TBCC Support
PBOC3.0 Java Card SLE77CLFX2400PM Contact & Contactless TBCC Single App.
Certification Type & Validity Term
Valid from Valid to Report Ref.
26 Apr 2016 26 Apr 2018 CDCT163KU1TP

No. PSO-C16-00007

Watchdata System Co.,Ltd.
Qiming International Mnsion,
No.101, Wangjing Lize Middle Park,
Chaoyang District, Beijing
Yeusheng Fu
yuesheng.fu@watchdata.com
Certification Type & Validity Term
Product Name Chip Name and Model Interface for TBCC Support
PBOC3.0/UICS Sample Card M7793 Contact TBCC Single App.
Certification Type & Validity Term
Valid from Valid to Report Ref.
17 Jun 2016 17 Jun 2018 CDCT163KT1TP

No. PSO-C16-00008

UBIVELOX Inc.
13F Pan Pacific Building,
12, Digital-ro 31-gil, Guro-gu,
Seoul, Korea
Jae Yoo
jaeyoo@ubivelox.com
Certification Type & Validity Term
Product Name Chip Name and Model Interface for TBCC Support
UBJ21-G22 S3FT9PE Contact TBCC Single App.
Certification Type & Validity Term
Valid from Valid to Report Ref.
17 Jun 2016 17 May 2018 CDCT164D01TP