เป็นการทดสอบ ตามมาตฐาน TBCC (Thai Bank Chip Card) ซึ่งทางสมาคมฯ ได้กำหนดไว้ ที่ศูนย์ทดสอบตามมาตรฐาน ที่สมาคมฯ กำหนด โดยจะแยกประเภทของการทดสอบ ไว้ดังนี้
รายชื่อ Chip ที่ได้ Certification และ LOA แล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

No. PSO-C16-00011

Oberthur Card Systems Science And Technology (Shenzhen) Co.,Ltd
5F,Great Wall Technology Building 3#,
1No.2 Kefa Road, Science and Technology Park, Nanshan District,
Shenzhen, P.R.China
William Chang
william-kim-huat.chang@idemia.com
Certification Type & Validity Term
Product Name Chip Name and Model Interface for TBCC Support
Cosmo RSA V5 SLE77CFX2400P/M7793 Contact TBCC Multi App. [TBCC+MasterCard]
Certification Type & Validity Term
Valid from Valid to Report Ref.
1 Dec 2016 1 Dec 2018 MDZS1651T1TP,
CLOA-OBTR150701-150928(a)

No. PSO-C16-00012

Watchdata System Co.,Ltd
Qiming International Mnsion,
No.101, Wangjing Lize Middle Park, Chaoyang District,
Beijing, P.R.China
Yuesheng Fu
yuesheng.fu@watchdata.com
Certification Type & Validity Term
Product Name Chip Name and Model Interface for TBCC Support
TimeCOS-JC-T0-6 M7793 Contact TBCC Multi App.[TBCC+VISA]
Certification Type & Validity Term
Valid from Valid to Report Ref.
6 Dec 2016 6 Dec 2018 MDZS1656W1TP,
LBWATC2502

No. PSO-C16-00013

Gemalto (Thailand) Limited
Rasa Tower, 23rd Floor,
555 Phaholyothin Road, Chatuchak,
Bangkok 10900 Thailand
Venka Vimar
Venka.Vimar@gemalto.com
Certification Type & Validity Term
Product Name Chip Name and Model Interface for TBCC Support
Optelio Contactless D16 R6 M7794 Contact&Contactless TBCC Multi App.
[TBCC+MasterCard]
Certification Type & Validity Term
Valid from Valid to Report Ref.
13 Dec 2016 13 Dec 2018 MDZS164I91TP,
CLOA-GEMA121002-130218(d)