ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีการจัดทำบัญชีและงบการเงินที่สอดคล้องกับสถานที่แท้จริงของกิจการ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์และวางแผนการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งเป็นสิ่งสะท้อนสภาพกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างแท้จริง สมาคมธนาคารไทย เห็นว่ามาตรการบัญชีเล่มเดียวมีความสำคัญกับธุรกิจธนาคารอย่างยิ่ง เพราะภายในปี 2562 ธนาคารต้องใช้บัญชีและงบการเงินที่ผู้ประกอบการยื่นต่อกรมสรรพากรเป็นหลักฐานในการทำธุรกรรมทางการเงินและการขออนุมัติสินเชื่อ สมาคมฯ จึงได้เชิญผู้แทนจากกรมสรรพากรมาเป็นวิทยากร เพื่อชี้แจงให้ธนาคารสมาชิกสมาคมธนาคารไทยรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ธปท., สภาวิชาชีพบัญชี, สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทยทราบ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสมาคมธนาคารไทย ชั้น 1 ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม