สมาคมธนาคารไทยได้รับเชิญจากชมรมธนาคารจังหวัดนครราชสีมาเพื่อบรรยายแผน 5 ปีสมาคมธนาคารไทยและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2559 ของชมรมธนาคารจังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559