ประชุม ASIAN Business Summit ครั้งที่ 8

ASIAN-Business-Summit-8-1
ด้วยเลขาธิการสมาคมธนาคารไทยได้เข้าร่วมประชุม Asian Business Summit (ABS) ครั้งที่ 8 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสมาพันธ์ธุรกิจแห่งญี่ปุ่น (Nippon Keidanren) และสภาอุตสาหกรรมของเกาหลี (Federation of Korean Industries) โดยมีผู้แทนจากองค์กรภาคธุรกิจของเอเชีย จำนวน 12 องค์กรเข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้แทนภาคเอกชนของไทย ที่ได้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย,ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และเลขาธิการสมาคมธนาคารไทย

ในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นสำคัญที่ประเทศต่างๆ ในอาเซียนที่เผชิญอยู่ อาทิ ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตของเอเชีย นวัตกรรมและโลกาภิวัตน์ และยังเห็นพ้องว่าความสงบสุขในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ จะนำมาซึ่งความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียและความมีเสถียรภาพในคาบสมุทรเกาหลี ซึ่งในโอกาสนี้เลขาธิการสมาคมธนาคารไทยได้ทำหน้าที่เป็นผู้อภิปราย (Speaker) ในหัวข้อ Asia’s Growth Strategy ด้วย.

ASIAN-Business-Summit-8-2