ประวัติชมรมภายใต้สมาคมธนาคารไทย

สมาคมธนาคารไทย ได้จัดตั้งชมรมต่างๆ ขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างสมาชิกของชมรม ส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ ส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดี แก้ไขอุปสรรคปัญหาในการดำเนินธุรกิจ เสริมสร้างคุณภาพและจรรยาบรรณของธุรกิจการธนาคาร รวมทั้งประสานงานกับองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งแต่ละชมรมจะมีการกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการดำเนินงานที่ชัดเจนตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง
ปัจจุบันสมาคมฯ มีชมรมต่างๆ รวมทั้งสิ้น 22 ชมรม ได้แก่
 1. ธุรกิจต่างประเทศ
 2. พัฒนาบุคลากร
 3. เอซีไอ ประเทศไทย
 4. ประชาสัมพันธ์ธนาคาร
 5. ผู้บริหารสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ไทย
 6. ผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน
 7. ผู้บริหารกิจการสาขาธนาคารพาณิชย์
 8. ธุรกิจบัตรเครดิต
 9. นักบัญชีธนาคาร
 10. เทคโนโลยีสารสนเทศ
 11. นักกฎหมาย
 1. การกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
 2. สินทรัพย์รอการขายของสถาบันการเงิน
 3. นักบริหารงานประเมินราคา
 4. ธุรกิจบริการเอทีเอ็ม
 5. ผู้บริหารศูนย์เงินสด
 6. ตรวจสอบและป้องกันการทุจริต
 7. ไอเอฟอาร์เอส
 8. สินเชื่อส่วนบุคคล
 9. ผู้รับฝากทรัพย์สิน
 10. กิจกรรมเพื่อสังคม
 11. นักวิเคราะห์เศรษฐกิจ
ในแต่ละปี ชมรมฯ ได้มีผลการดำเนินงานในปี 2557 ในหลายๆ ด้านที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้
ประธานชมรม นายไพจิตร ก่ออมรทรัพย์
ผลการดำเนินงาน โดยสังเขป
• จัดประชุมประจำเดือน จำนวน 7 ครั้ง
• จัดกิจกรรมประจำปี
– งานกีฬาธนบัตรสัมพันธ์ประจำปี ระหว่างสมาชิกชมรมกับ ธปท.
– เยี่ยมชมกิจกรรมเยี่ยมชมงานครัวกลาง MK ด้าน Logistic
– สัมมนา ภายใต้หัวข้อ Future Cash Center Operations
• ส่งผู้แทนเป็นกรรมการร่วมกับผู้แทน ธปท. เป็นคณะทำงานพัฒนาการจัดการเงินสดของประเทศ
• ร่วมประชุมกับกรมธนารักษ์ในการแนวทางบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์
• กำหนดแนวทางในการลดต้นทุนการขนส่งเงินสด โดยการใช้รถ Pool ในการขนส่งเงินสดร่วมกัน (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
ประธานชมรม นางสาวจรุงพร หุ่นศิริ
ผลการดำเนินงาน โดยสังเขป
• SEC ได้รับแต่งให้เข้าร่วมในอนุกรรมการ 2 ชุด
– อนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการกองทุน
– อนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกองทุนอสังหาริมทรัพย์
• SET/TSD เข้าร่วมในการพิจารณาในประเด็นสำคัญที่มีผลโดยตรงต่อธุรกิจตามแผนการพัฒนาระบบหลังการซื้อขายของ TSD เช่น
– การพัฒนาระบบ Pre-Settlement Matching System (PSMS)
– FATC และผลกระทบต่อธุรกิจ
– การปรับโครงสร้างบัญชีของ TSD จาก Omnibus Account เป็น Segregated Account Structure เพื่อรองรับเกณฑ์ของ EMIR
– Corporate Action by SEIFT…..etc.
• Thai BMA ได้รับเชิญให้เข้าร่วมใน
– อนุกรรมการมาตรฐานการปฏิบัติงานของตลาด
– อนุกรรมการข้อมูลตราสารหนี้
• MOF – เข้าร่วมในการพิจารณา เรื่อง Escrow Service
• กรมสรรพากร : เข้าร่วมและเสนอความเห็นในการประชุมร่วมกับกรมสรรพากรเรื่อง
– Capital Gain Tax ของผู้ลงทุนต่างประเทศ
– การยกเว้น Capital Gain Tax สำหรับผู้ลงทุนรายย่อยในตลาดตราสารหนี้
• AIMC เกณฑ์การ Mark to Market ของกองทุนและการทำหน้าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee)
• Members’ Activities
– CSR Activities : Custodian Club and TSD
o Nov 2013 ณ บ้าน ช. ช้างชรา จ.กาญจนบุรี
o Nov 2014 ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ– Other Activities
o Nov 2014 Custodian Club’s Fun Day
o Dec 2013&2014 New year Gathering (SET & Broker & Custodian Club)
ประธานชมรม คุณเกรียง วงศ์หนองเตย
ผลการดำเนินงาน โดยสังเขป
• ในปี 2557 ทางชมรมนักบัญชี มีการจัดประชุมสมาชิกจำนวน 1 ครั้ง เกี่ยวกับการกันสำรองเงินให้สินเชื่อมาเป็นรายจ่ายทางภาษี
มติที่ประชุม ตัวแทนธนาคารสมาชิกเข้าหารือกับทางธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อขอความชัดเจนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกันสำรองของธนาคารแห่งประเทศไทย
ประธานชมรม คุณเกรียง วงศ์หนองเตย
ผลการดำเนินงาน โดยสังเขป
• ในปี 2557 ชมรมฯ มีการจัดประชุม 4 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาประเด็นการนำ TFRS 13 มาถือปฏิบัติในปี 2558 ได้แก่ ส่วนปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ การประเมินราคาที่ดินและอาคารตามเกณฑ์ Highest and Best Use
มติที่ประชุม ให้เชิญตัวแทนชมรมนักบริหารงานประเมินราคา และผู้แทนสำนักสอบบัญชีมาให้ความรู้เพื่อพิจารณาในครั้งถัดไป
ครั้งที่ 2 พิจารณาเรื่องสืบเนื่องจากครั้งที่ 1
มติที่ประชุม การคำนวณมูลค่ายุติธรรมให้พิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงที่กระทบต่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ โดยเบื้องต้นให้ใช้วิธีการคำนวณที่ไม่ซับซ้อน และขอให้ ธปท.พิจารณาปรับประกาศในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ครั้งที่ 3 พิจารณาการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้และรับทราบ Exposure Draft-IFRS 9 Financial Instruments : Expected Credit Losses
มติที่ประชุม ตัวแทนสภาวิชาชีพจะพิจารณาในประเด็นการนำข้อมูลที่เผยแพร่บน Website ของ ThaiBMA มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม
ครั้งที่ 4 พิจารณาประเด็นการวัดมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินรอการขายและตราสารหนี้
มติที่ประชุม ทรัพย์สินรอการขายไม่อยู่ในขอบเขตของ TFRS 13 จึงคงให้ปฏิบัติเช่นเดิม และให้เชิญตัวแทนของ THaiBMA มาให้ความรู้แก่สมาชิกในครั้งถัดไป
ประธานชมรม นายสมหมาย โต๊ะชื่นดี
ผลการดำเนินงาน โดยสังเขป
• ปรับปรุง “หลักเกณฑ์ข้อบังคับชมรม” ใหม่
• จัดสัมมนาอบรมสมาชิก หัวข้อ “การตรวจสอบรายงานประเมินสำหรับสถาบันการเงิน”
• ตั้งคณะอนุกรรมการ “การวางแนวทางการปฏิบัติในการประเมินราคาหลักประกัน Syndicated Loan” เพื่อวางแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างธนาคารในนกรณีการปล่อยสินเชื่อ Syndicated Loan
• ส่งผู้แทนร่วมกับสมาคมประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (VAT) เป็นคณะทำงานร่วม “การจัดทำบัญชีกำหนดราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคารประจำปี”
• ตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาศักยภาพ สมาชิก โดยให้ทำงานร่วมกับสมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย เพื่อจัดหลักสูตรในการพัฒนาสมาชิกอย่างยั่งยืน
• สรุปแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างธนาคารในกรณีการประเมินราคาหลักประกันที่ Syndicated loan
• สรุปแนวทางการจัดทำหลักสูตรในการพัฒนาศักยภาพ สมาชิกอย่างยั่งยืน
• ประกาศใช้ “หลักเกณฑ์ข้อบังคับ”ใหม่ของชมรม
1. Home
1.1 รายชื่อคณะกรรมการบริหารชมรม ปี 2558-2559
1. คุณสุขดี จงมั่นคง (ประธานชมรมธุรกิจบัตรเครดิต)
2. คุณฐากร ปิยะพันธ์ (คณะกรรมการบริหารชมรมฯ)
3. คุณโชค ณ ระนอง (คณะกรรมการบริหารชมรมฯ)
4. คุณอัญชลี จรัสยศวุฒิชัย (คณะกรรมการบริหารชมรมฯ)
5. คุณสุดฤทัย ทองสอง (คณะกรรมการบริหารชมรมฯ)
6. คุณวิรัช ไพสิฐเศวต (คณะกรรมการบริหารชมรมฯ)
7. คุณพีรันธร วรรณประเสริฐ (คณะกรรมการบริหารชมรมฯ)
8. คุณมธุรินทร์ ผ่องอำไพ (คณะกรรมการบริหารชมรมฯ)
1.2 หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารชมรม
– ประธานฯ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมใหญ่ และที่ประชุมกรรมการบริหาร
– ประธานฯ เป็นผู้มอบหมายให้กรรมการบริหารท่านใดท่านหนึ่งทำหน้าที่แทนประธานฯ เมื่อประธานฯไม่อยู่ ในกรณีประธานฯ ไม่อยู่อาจมอบหมายได้ ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาเลือกกรรมการบริหารท่านใดท่านหนึ่ง ทำหน้าที่แทนประธานฯ
– ประธานฯ หรือบุคคลที่ประธานฯ มอบหมายเป็นตัวแทนของชมรมฯ ในการติดต่อกับบุคคลภายนอก
– ประธานฯ เป็นผู้มอบหมายหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของชมรมฯ ให้แก่กรรมการบริหาร
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ประธานชมรม ดร.โสภณ ธรรมกีรติ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับมาตรฐานงานสาขา
ผลการดำเนินงาน โดยสังเขป
• ประชุมสมาชิก 4 ครั้ง
• ประชุมกรรมการบริหาร 3 ครั้ง
• สัมมนาทางวิชาการ 2 ครั้ง
• ดูงานในประเทศ
– เยี่ยมชมกิจการลูกค้าที่จังหวัดสระแก้ว
• ดูงานต่างประเทศ
– ดูงานธนาคารกรุงเทพ สาขาโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น และทัศนศึกษา
1. Home
1.1 รายชื่อคณะกรรมการบริหารชมรม ปี 2558-2559
1.2 กิจกรรมที่สำคัญสำหรับปี 2557
1.3 ข้อบังคับชมรม
2. เกี่ยวกับชมรม
2.1 ความเป็นมา
2.2 วัตถุประสงค์
2.3 ที่ทำการและสถานที่ติดต่อ
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
รายชื่อคณะกรรมการบริหารของชมรม CSR สมาคมธนาคารไทย ปี 2558-2559
ประธาน
ชื่อ-สกุล : คุณฐิตินันท์ วัธนเวคิน
สังกัด : ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
โทร. : 0 2680 3006
อีเมลล์ : thitinan@kiatnakin.co.th
รองประธาน
ชื่อ-สกุล : คุณสุวิทย์ อินทรเฉลิม
สังกัด : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
โทร. : 0 2230 1935, 0 2636 4403
อีเมลล์ : suwit.ind@bbl.co.th
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม