ธนาคารกรุงเทพมุ่งมั่นสร้างสรรค์สังคมด้วยเจตนารมณ์ของ “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน” ตลอดมา นอกจากการให้บริการทางการเงินครบวงจรเพื่อสนับสนุนลูกค้าทั้งในชีวิตประจำวัน และการดำเนินธุรกิจแล้ว ธนาคารยังกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมขึ้นเพื่อแสดงถึงทิศทาง หลักการ และกรอบการดำเนินการของธนาคารด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี….
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ที่มาจากเว็บธนาคารกรุงเทพ : http://www.bangkokbank.com/BangkokBankThai/AboutBangkokBank/AboutUs/CorporateSocialResponsibility/Pages/CSR.aspx