กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ร่วมกับมูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษามอบทุนการศึกษา สร้างอาคารเรียนและสนับสนุนอุปกรณ์ทางการศึกษาให้แก่เยาวชนด้อยโอกาสทั่วประเทศในระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษา ตั้งแต่ปี 2514 เป็นต้นมา