กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร สนับสนุนจัดประกวดแผนธุรกิจนานาชาติ The mai Bangkok Business Challenge @ Sasin ซึ่งจัดโดยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 เพื่อเป็นเวทีให้นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโทได้แสดงศักยภาพในการนำเสนอแผนธุรกิจระดับสากลและส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะในการนำเสนอแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการใหม่