กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ร่วมกับยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินโครงการพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข ตั้งแต่ปี 2537 ถึงปัจจุบัน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 21 เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า และบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกปฏิบัติธรรมกับโครงการและสามารถนำธรรมะไปใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวันได้