กลุ่มธุรกิจการเงินฯ บริจาคทุนทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญเพื่อใช้เป็นงบประมาณดำเนินงานและการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ