กลุ่มธุรกิจการเงินฯ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์บริการเพื่อการพัฒนา มูลนิธิดวงประทีป ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ซึ่งเป็นชาวชุมชนคลองเตยและมีรายได้น้อยได้เปลี่ยนพฤติกรรมการกู้เงินนอกระบบซี่งมีดอกเบี้ยสูงเกินความเป็นจริงเป็นการกู้ยืมในระบบสหกรณ์ และส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์เล็งเห็นความสำคัญของการมีวินัยการออมอย่างต่อเนื่อง