• เพื่อปลูกฝังความรู้ความเข้าใจแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและจริยธรรมทางธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ โดยผ่านกระบวนการการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ให้กับนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ
  • เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้กับอาจารย์ทั่วประเทศเกี่ยวกับการเรียนการสอน ด้านการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  • เพื่อเป็นการตอบแทนสังคม ภายใต้โครงการสร้างทุนทางปัญญาของธนาคาร