• เพื่อให้พนักงานธนาคารในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ (12 กลุ่ม) สามารถจัดกิจกรรม กรุงไทยหัวใจสีเขียวได้ ปีละ 1 ครั้ง โดยนำไปร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม และให้ได้รับความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และ/หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้แก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคาร ตามแต่ละพื้นที่จะกำหนด เช่น พนักงานธนาคารและบุตรหลานของพนักงาน บุตรหลานพนักงานบริษัทในเครือ บุตรหลานลูกค้า และนักเรียนของโรงเรียน ในโครงการกรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน