• เพื่อปลูกฝังความเข้าใจในหลักการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องเหมาะสม และมีจริยธรรม
  • เพื่อช่วยเหลือสังคมในการวางรากฐานเกี่ยวกับการประกอบการที่ดีให้กับเยาวชน
  • เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ค้นพบอีกทางเลือกหนึ่งในการดำเนินชีวิต ที่มิใช่เพียงการศึกษาเพียงอย่างเดียว สมกับที่เป็นกรุงไทย ยุววาณิช“ชีวิตที่เลือกได้ ใส่ใจสังคม”
  • เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการช่วยเหลือสังคม โดยการสร้างทุนทางปัญญา