• เพื่อสนับสนุนนโยบายของธนาคารโดยใช้ความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ
  • เพื่อให้บุคลากรครูและนักเรียนของโรงเรียนในโครงการกรุงไทยสานฝันโรงเรียนดีใกล้บ้าน ที่ธนาคารให้การสนับสนุนอยู่ ทั้ง 94 โรงเรียนทั่วประเทศ ได้รับความรู้ทางการเงิน และมีวินัยทางการเงิน ทั่วทั้งโรงเรียน
  • เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและแบ่งปันให้กับสังคมด้วยการเสริมสร้างทุนทางปัญญาด้านการเงินก่อเกิดความมั่นคงทางการเงินต่อ ครอบครัว ชุมชน และสังคมที่อยู่โดยรอบ