• เพื่อส่งเสริมการเพิ่มคุณภาพชีวิตนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส
  • เพื่อสร้างศักยภาพและการเพิ่มคุณภาพชีวิตครู ในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส