• เพื่อให้ธนาคารมีผลงานเป็นของตนเอง ในรูปแบบที่ธนาคารกำหนด
  • ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธนาคาร ตามนโยบายด้าน CSR ต่อการดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม