เพื่อสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนผู้พิการทางการได้ยิน