• เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายในกลุ่มของนักเรียนทุนในแต่ละสถาบันในระดับประเทศ
  • เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนทุนของแต่ละสถาบัน
  • เพื่อให้เกิดความช่วยเหลือด้านการศึกษาและการใช้ชีวิตระหว่างกลุ่มของนักเรียนทุน
  • เพื่อการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้กับนักเรียนทุน เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น