• เป็นการสนับสนุนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษาและพัฒนาบุคลากร ให้โรงเรียนทั้ง 94 โรงเรียน มีมาตรฐานเดียวกัน
  • นักเรียนของโรงเรียนมีพัฒนาการทางการศึกษามากขึ้น