รายงานการประชุมสภาวะเศรษฐกิจการเงินเดือนธันวาคม 2558
สมาคมธนาคารไทย
วันที่ 18 ธันวาคม 2558
ห้องประชุมชั้น 2 ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
2. เรื่องเพื่อพิจารณา: ข้อปฏิบัติชมรมนักวิเคราะห์เศรษฐกิจ สมาคมธนาคารไทย

ตามที่คุณกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทยเสนอให้จัดตั้งชมรมนักวิเคราะห์เศรษฐกิจขึ้น ในการประชุมครั้งที่ผ่านมาและที่ประชุมได้ลงมติให้ ดร. เบญจรงค์ สุวรรณคีรี เป็นประธานชมรมนักวิเคราะห์เศรษฐกิจนั้น ในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมได้ใช้เวลาพิจารณาข้อปฏิบัติของชมรมนักวิเคราะห์เศรษฐกิจที่ได้ส่งรายละเอียดมาก่อนหน้าโดยผู้แทนของธนาคารทหารไทยช่วยบรรยายสรุปเนื่อหาสําคัญให้
ที่ประชุมรับทราบอีกครั้ง
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบข้อตกลงดังกล่าว แต่เนื่องจากประธานฯ ติดภารกิจที่ต่างจังหวัดและไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ประกอบกับบางธนาคารยังไม่ได้รับเอกสารที่แสดงรายละเอียดข้อปฏิบัติของชมรม นักวิเคราะห์เศรษฐกิจที่ส่งมาก่อนหน้า หลังจากที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัยเบื่องต้นกับผู้แทนของธนาคารทหารไทยแล้วจึงเห็นควรให้ใช้เวลาการประชุมฯ ครั้งที่ 1 ปี 2559 เพื่อลงมติรับรองข้อปฏิบัติของชมรม
นักวิเคราะห์เศรษฐกิจพร้อมกับซักถามข้อสงสัยกับประธานฯ เพื่อให้เข้าใจรายละเอียดมากขึ้นทั้งนี้ผู้แทนของธนาคารทหารไทยจะส่งเอกสารที่แสดงรายละเอียดข้อปฏิบัติของชมรมนักวิเคราะห์เศรษฐกิจให้กับทุกธนาคารอีกครั้งเพื่อพิจารณาก่อนการประชุมฯ ในเดือนหน้า […]
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม