รายงานการประชุมภาวะการเงิน เดือนมกราคม 2559
สมาคมธนาคารไทย
วันที่ 14 มกราคม 2559
ห้องประชุมชั้น 12 ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
เริ่มประชุมเวลา 10:00 น.
สถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจโลกและภาวะเศรษฐกิจไทย เดือนมกราคม 2559

ดร.กำพล อดิเรกสมบัติ ผู้แทนจากธนาคารทิสโก้ ได้ให้ภาพรวมของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย ดังนี้
ภาวะเศรษฐกิจโลกปี 2559 จะฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป สำหรับประเทศที่กำลังจะมีการเลือกตั้ง เช่น อเมริกา ญี่ปุ่น รัฐบาลอาจมีการใช้นโยบายรัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้น เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง
• ประเทศอเมริกา ธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในอนาคต อย่างไรก็ตามอัตราดอกเบี้ยที่คาดการณ์ในตลาดกับอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจริง ยังไม่สอดคล้องกัน ส่งผลให้เกิดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ไปทั่วโลกจากความไม่แน่นอนในการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ
• ประเทศกลุ่มยูโรโซน เริ่มเห็นภาพการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจากการบริโภคใช้จ่ายภายในประเทศที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับตัวเลขอัตราการว่างงานที่มีแนวโน้มลดลง ขณะที่ผลกระทบจากเศรษฐกิจจีนที่มีแนวโน้มชะลอตัวมีไม่มาก นอกเหนือจากนี้ยังมีความเสี่ยงในเรื่องของการที่ประเทศสหราชอาณาจักรจะออกจากกลุ่มยูโรโซน (Brexit)
• ประเทศจีน ภาคเศรษฐกิจยังคงขยายตัวประมาณร้อยละ 6.5 ซึ่งเป็นการปรับฐานของการเติบโตทางเศรษฐกิจ (new normal) โดยทางรัฐบาลจีนเน้นการใช้นโยบายการเงินและการคลังเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในอนาคต อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจที่ชะลอตัวของจีนมีโอกาสน้อยมากที่จะก่อให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจได้
• ประเทศญี่ปุ่น ภาคเศรษฐกิจยังคงขยายตัวประมาณร้อยละ 1.1 โดยการใช้นโยบายคลังเพื่อช่วยกระตุ้นการใช้จ่าย และการลงทุนภายในประเทศ อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจที่ชะลอตัวของญี่ปุ่นและนโยบายต่างๆ ส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย (Safe-haven)
      ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศมีแนวโน้มฟื้นตัว โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการใช้จ่ายภาครัฐ และนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจโดยผ่านมาตรการทางการคลัง ซึ่งภาครัฐน่าจะออกโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดเล็กอย่างต่อเนื่อง ส่วนการลงทุนภาคเอกชนยังคงชะลออยู่ เนื่องจากการลงทุนที่เกิดจากนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ เช่น supercluster อาจยังเห็นผลไม่ชัดเจนในปีนี้ ขณะที่ภาคการส่งออกยังไม่มีแนวโน้มฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังคงอ่อนแอ ส่วนภาคการท่องเที่ยวยังไม่เติบโตต่อไปได้ แม้อัตราการเติบโตจะไม่มากเท่ากับปี 2015 […]
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม