สารจากประธานสมาคม
ธนาคารไทย
“ในระยะเวลากว่า 58 ปีที่ผ่านมา สมาคมธนาคารไทยได้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของความร่วมมือระหว่างธนาคารพาณิชย์ไทย เพื่อพัฒนาระบบธนาคารพาณิชย์ให้สามารถส่งมอบการบริการทางการเงินที่สะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นให้กับลูกค้าทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการดำเนินงานร่วมกับภาครัฐ และภาคเอกชนอื่นๆ เพื่อช่วยแก้ไขและพัฒนา ระบบเศรษฐกิจของประเทศตลอดมา…”
[อ่านทั้งหมด]
สารจากเลขาธิการสมาคมธนาคารไทย
“สมาคมธนาคารไทยเป็นหนึ่งในองค์กรหลักที่สำคัญของภาคเอกชนในการผลักดันและพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ รวมถึงความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยได้มีการทำงานร่วมกับองค์กรหลักทางภาคเอกชนอื่นๆ และหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาล เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนมั่นคง ประชาชนมีความรู้ทางด้านการจัดการทางการเงินและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีการกระจายความเจริญต่างๆไปสู่ชนบทตามภาคส่วนต่างๆ ของประเทศในขณะที่มีการผันผวนทางเศรษฐกิจโลกที่มีผลต่อทั้งภาคธุรกิจการค้าการลงทุนและการเงินของประเทศ…”
[อ่านทั้งหมด]
Hot Topic [View All]
  • TBA2

ผลการดำเนินงานสมาคมธนาคารไทยปี 2559

การดำเนินงานของสมาคมธนาคารไทยในปี 2559 มีพัฒนาการในหลายด้าน รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินของประเทศ โดยสามารถตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของธนาคารสมาชิก ตลอดจนเสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจของกิจการด้านการเงินการธนาคาร โดยการเสริมสร้างเครือข่ายความเป็นหุ้นส่วนกับองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ และสร้างการยอมรับในบทบาทของสมาคมธนาคารไทยให้เป็นที่รู้จักกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป [...]

  • MOU ประชารัฐ 5Apr17_411

สมาคมธนาคารไทย ร่วมสานพลัง “ประชารัฐร่วมใจ…ปลอดภัยทุกเส้นทาง”

นายกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย ร่วมกับผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมกว่า 50 องค์กร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนน ในครั้งนี้ โดยมีพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนน “ประชารัฐร่วมใจ...ปลอดภัยทุกเส้นทาง”

  • 5ponds

ธนาคารกลางอังกฤษ จะยกเลิกการใช้งานธนบัตรมูลค่า 5 ปอนด์แบบเก่า

ธนาคารกลางอังกฤษ ระบุว่า ธนบัตร 5 ปอนด์แบบเก่าจะสามารถใช้ชำระหนี้ตามกฎหมายได้จนถึงวันที่ 5 พ.ค. นี้ สำหรับธนบัตรแบบใหม่ที่ถูกนำมาทดแทนแบบเดิมนั้นทำจากโพลีเมอร์ ซึ่งมีคุณสมบัติทนทานต่อการฉีกขาดและทนความร้อนสูง รวมทั้งยังมีลักษณะพิเศษที่ทำให้ปลอมแปลงได้ยากขึ้นด้วย โดยธนบัตร 5 ปอนด์แบบใหม่จะมีพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สอง ส่วนอีกด้านเป็นภาพของนายวินสตัน เชอร์ชิลล์ รัฐบุรุษของอังกฤษ

  • 3Z0A0406

จรรยาบรรณธนาคารพาณิชย์พัฒนาเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืน

ผู้บริหารของ 15 ธนาคารสมาชิกสมาคมธนาคารไทย ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงและประกาศความร่วมมือ ในการกำหนดจรรยาบรรณของธนาคารพาณิชย์ ภายใต้แนวคิด จรรยาบรรณธนาคารพาณิชย์ พัฒนาเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืน โดยมี ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ [...]

กิจกรรมเพื่อสังคม [View All]
  • IMG_3016

สมาคมธนาคารไทยจับมือ “กาชาด – มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม” ครั้งแรก! จ้างงาน-สร้างอาชีพคนพิการครั้งใหญ่ 900 อัตรา ทั่วประเทศ

สมาคมธนาคารไทย ร่วมมือ สภากาชาดไทยและมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมตั้ง “โครงการสมาคมธนาคารไทยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” ประเดิมจ้างงานและสนับสนุนอาชีพคนพิการครั้งแรก และครั้งใหญ่ 900 อัตรา กระจาย 76 จังหวัดทั่วประเทศ มุ่งส่งเสริม-พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้ทำงานเหมาะสม ใกล้บ้าน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

  • IMG_2963

สมาคมธนาคารไทย มอบเงิน 50 ล้านบาท ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ผ่านนายกรัฐมนตรี

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย พร้อมคณะผู้บริหารธนาคารสมาชิก มอบเงินจำนวน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) ผ่าน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในรายการพิเศษ “ประชารัฐร่วมใจ ช่วยอุทกภัยภาคใต้”

  • IMG_3266

โครงการปฐมนิเทศคนพิการปฏิบัติงานในเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ

สมาคมธนาคารไทยได้ร่วมมือกับธนาคารสมาชิกเพื่อสนับสนุนโครงการจ้างงานคนพิการ ให้คนพิการเกิดโอกาสการทำงานกับสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดในพื้นที่ เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และเป็นการได้ทำงานใกล้บ้านหรือในชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ มีโอกาสได้เข้าไปปฏิบัติงานในเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอทั่วประเทศ เป็นระยะเวลา 1 ปี ในรูปแบบการจ้างเหมาบริการ ภายใต้มาตรา 35 แห่ง พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

  • sdr

ค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำนักศึกษาในโครงการรู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ (Saving for Change) ปี 2 ครั้งที่ 6

8-9 ตุลาคม 2559 - สมาคมธนาคารไทยโดยชมรม CSR ร่วมกับสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สอ.ดย) จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำนักศึกษาในโครงการรู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ (Saving for Change) ปี 2 ครั้งที่ 6 ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จังหวัดนครปฐม

Member of Thai Bankers’ Association [View All]