สารจากประธานสมาคม
ธนาคารไทย
“ในระยะเวลากว่า 58 ปีที่ผ่านมา สมาคมธนาคารไทยได้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของความร่วมมือระหว่างธนาคารพาณิชย์ไทย เพื่อพัฒนาระบบธนาคารพาณิชย์ให้สามารถส่งมอบการบริการทางการเงินที่สะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นให้กับลูกค้าทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการดำเนินงานร่วมกับภาครัฐ และภาคเอกชนอื่นๆ เพื่อช่วยแก้ไขและพัฒนา ระบบเศรษฐกิจของประเทศตลอดมา…”
[อ่านทั้งหมด]
สารจากเลขาธิการสมาคมธนาคารไทย
“สมาคมธนาคารไทยเป็นหนึ่งในองค์กรหลักที่สำคัญของภาคเอกชนในการผลักดันและพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ รวมถึงความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยได้มีการทำงานร่วมกับองค์กรหลักทางภาคเอกชนอื่นๆ และหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาล เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนมั่นคง ประชาชนมีความรู้ทางด้านการจัดการทางการเงินและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีการกระจายความเจริญต่างๆไปสู่ชนบทตามภาคส่วนต่างๆ ของประเทศในขณะที่มีการผันผวนทางเศรษฐกิจโลกที่มีผลต่อทั้งภาคธุรกิจการค้าการลงทุนและการเงินของประเทศ…”
[อ่านทั้งหมด]
Hot Topic [View All]
  • คลินิกแก้หนี้1

สมาคมธนาคารไทย ร่วมกับ ธปท. ผนึกกำลัง 16 แบงก์พาณิชย์ และ SAM เปิดคลินิกแก้หนี้

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า สมาคมธนาคารไทย ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารนานาชาติ ผนึกกำลัง 16 แบงค์พาณิชย์ จัดตั้งโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน (คลีนิกแก้หนี้) เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงถึง 80% ของจีดีพี[...]

  • DSC_7260

แถลงข่าวโครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต

โครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิตนี้จะใช้ข้อมูลการทำธุรกรรมในเดือนพ.ค. 2560 และแจกต่อเนื่องทุกเดือน เป็นเวลา 12 เดือน มูลค่ารวมทั้งสิ้น 84 ล้านบาท ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล ได้แก่ ประชาชนที่ใช้บัตรเดบิตของสถาบันการเงินไทยเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการในประเทศ โดยไม่รวมธุรกรรมe-Commerce และการโอนเงิน และร้านค้าที่มีรายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาทที่ติดตั้งเครื่องอีดีซีหรือปรับปรุงเครื่อง[...]

  • tbasecured

สัมมนาความรู้กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SME

สมาคมธนาคารไทย กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน(กกร.) ได้จัดสัมมาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ ให้กับผู้ประกอบการ SME และผู้ที่สนใจ ณ โรงแรมอัมรินทร์ ลากูน จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวิทยากรจากสมาคมธนาคารไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

  • TBA2

ผลการดำเนินงานสมาคมธนาคารไทยปี 2559

การดำเนินงานของสมาคมธนาคารไทยในปี 2559 มีพัฒนาการในหลายด้าน รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินของประเทศ โดยสามารถตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของธนาคารสมาชิก ตลอดจนเสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจของกิจการด้านการเงินการธนาคาร โดยการเสริมสร้างเครือข่ายความเป็นหุ้นส่วนกับองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ และสร้างการยอมรับในบทบาทของสมาคมธนาคารไทยให้เป็นที่รู้จักกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป [...]

กิจกรรมเพื่อสังคม [View All]
  • burachad

รางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญขอโลก”

มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้จัดโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อคัดเลือกคนพิการดีเด่นเข้ารับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม เพื่อยกย่องสนับสนุนและให้กำลังใจแก่คนพิการในการพัฒนาตนเองให้รับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภพชีวิต[...]

  • IMG_3016

สมาคมธนาคารไทยจับมือ “กาชาด – มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม” ครั้งแรก! จ้างงาน-สร้างอาชีพคนพิการครั้งใหญ่ 900 อัตรา ทั่วประเทศ

สมาคมธนาคารไทย ร่วมมือ สภากาชาดไทยและมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมตั้ง “โครงการสมาคมธนาคารไทยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” ประเดิมจ้างงานและสนับสนุนอาชีพคนพิการครั้งแรก และครั้งใหญ่ 900 อัตรา กระจาย 76 จังหวัดทั่วประเทศ มุ่งส่งเสริม-พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้ทำงานเหมาะสม ใกล้บ้าน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

  • IMG_2963

สมาคมธนาคารไทย มอบเงิน 50 ล้านบาท ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ผ่านนายกรัฐมนตรี

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย พร้อมคณะผู้บริหารธนาคารสมาชิก มอบเงินจำนวน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) ผ่าน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในรายการพิเศษ “ประชารัฐร่วมใจ ช่วยอุทกภัยภาคใต้”

  • IMG_3266

โครงการปฐมนิเทศคนพิการปฏิบัติงานในเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ

สมาคมธนาคารไทยได้ร่วมมือกับธนาคารสมาชิกเพื่อสนับสนุนโครงการจ้างงานคนพิการ ให้คนพิการเกิดโอกาสการทำงานกับสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดในพื้นที่ เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และเป็นการได้ทำงานใกล้บ้านหรือในชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ มีโอกาสได้เข้าไปปฏิบัติงานในเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอทั่วประเทศ เป็นระยะเวลา 1 ปี ในรูปแบบการจ้างเหมาบริการ ภายใต้มาตรา 35 แห่ง พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Member of Thai Bankers’ Association [View All]