สมาคมธนาคารลาวได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในเวียงจันทน์ในวันที่ 9-11 ธันวาคม 2558
      วัตถุประสงค์ของการประชุมเชิงปฏิบัติการ คือ การเพิ่มความรู้ของสมาคมธนาคารลาวถึงวิธีการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างเหมาะสมของสมาคมธนาคาร เมื่อก่อนสมาคมธนาคารลาวมีสมาชิกธนาคารท้องถิ่นเพียง 5 ธนาคารเท่านั้น ซึ่งในปัจจุบันนี้ได้มีการเปิดธนาคารต่างประเทศเพิ่มขึ้นอีกรวมแล้วเป็น 35 ธนาคาร ทางสมาคมธนาคารลาว ยอมรับว่ามีบุคคลกรน้อยซึ่งมีความประสงค์ต้องการเรียนรู้จากสมาคมธนาคารอื่น ๆ พร้อมทั้งธนาคารกลางประเทศลาวได้ขอให้ทางสมาคมธนาคารลาวเพิ่มบทบาทมากขึ้น
      ผู้ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจากสมาคมธนาคารไทย นายกอบศักดิ์ ดวงดี นางสาวสุพรรณา ธรรมศรี นายทศพร รัตนอำนวยชัย และจากธนาคารแห่งประเทศไทยที่ร่วมสัมมนา นางสาวชัญญา พันธจารุนิธิ