สมาคมธนาคารไทย จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2510 โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมกิจการธนาคารไทย สนับสนุนช่วยเหลือสมาชิก และจัดระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อให้เกิดการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจและการลงทุน และให้ความร่วมมือแก่รัฐบาลเพื่อเสริมสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ
      ปัจจุบัน สมาชิกของสมาคมธนาคารไทย ประกอบด้วยธนาคารพาณิชย์ไทย รวม 15 ธนาคาร ได้แก่
นายชาตรี โสภณพนิช
ประธานกรรมการธนาคาร
นายชาติศิริ โสภณพนิช
กรรมการผู้จัดการใหญ่
      ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นธนาคารพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นที่ยอมรับในฐานะธนาคารชั้นนำในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และผู้นำด้านบริการทางการเงินสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่และผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในประเทศไทย นอกจากนี้ ธนาคารยังมีเครือข่ายสาขาต่างประเทศมากที่สุดในภาคการธนาคารไทยครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน และเขตเศรษฐกิจสำคัญต่างๆ ของโลก ซึ่งรวมทั้งธนาคารในเครือที่ธนาคารกรุงเทพถือหุ้นทั้งหมดในประเทศมาเลเซียและประเทศจีน
http://www.bangkokbank.com
เบอร์ลูกค้าสัมพันธ์ : 1333
ดร.สมชัย สัจจพงษ์
ประธานกรรมการธนาคาร
นายวรภัค ธันยาวงษ์
กรรมการผู้จัดการใหญ่
      ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เติบโตและพร้อมเดินเคียงข้างสังคมไทย โดยได้ปรับวิสัยทัศน์ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการแข่งขัน โดยเปลี่ยนจาก “ธนาคารแสนสะดวก” หรือ”The Convenience Bank” ที่ถือเป็นมาตรฐานบริการของธนาคารในปัจจุบัน สู่แนวคิด “กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ” หรือ “Growing Together” อันเป็นความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและสร้างการบริการที่มีคุณค่า เพื่อสนับสนุนการเติบโตและความมั่งคั่งแก่ลูกค้า สร้างคุณภาพที่ดีขึ้นแก่สังคม ตลอดจนสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น
http://www.ktb.co.th
เบอร์ลูกค้าสัมพันธ์ : 0-2111 1111
นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ
ประธานกรรมการ
นายโนริอากิ โกโตะ
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
      ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นธนาคารพาณิชย์ไทยที่มีเงินให้สินเชื่อและเงินฝากใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศ และเป็นธนาคารที่ให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจรแก่ทั้งลูกค้าธุรกิจ และลูกค้าบุคคล
https://www.krungsri.com
เบอร์ลูกค้าสัมพันธ์ : 1572
นายบัณฑูร ล่ำซำ
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายปรีดี ดาวฉาย
กรรมการผู้จัดการ
นายธีรนันท์ ศรีหงส์
กรรมการผู้จัดการ
      ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จากจุดที่เริ่มต้นจนถึงวันนี้ เติบโตอย่างมั่นคง ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 มีทุนจดทะเบียน 30,486 ล้านบาท มีสินทรัพย์จำนวน 2,538,678 ล้านบาท เงินรับฝากจำนวน 1,677,008 ล้านบาท เงินให้สินเชื่อจำนวน 1,577,781 ล้านบาท มีสาขาและสำนักงานย่อยในประเทศ จำนวน 1,119 สาขา และสำนักงานตัวแทนต่างประเทศจำนวน 14 แห่ง ได้แก่ สาขาลอสแองเจลิส สาขาฮ่องกง สาขาหมู่เกาะเคย์แมน สาขาเซินเจิ้น สาขาเฉิงตู สาขาย่อยหลงกั่ง สำนักงานผู้แทนกรุงปักกิ่ง สำนักงานผู้แทนนครเซี่ยงไฮ้ สำนักงานผู้แทนเมืองคุนหมิง สำนักผู้แทนงานกรุงโตเกียว สำนักงานผู้แทนกรุงย่างกุ้ง ธนาคารท้องถิ่น นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว สำนักงานผู้แทนกรุงฮานอย และสำนักงานผู้แทนนครโฮจิมินห์ ให้บริการและส่งเสริมความสะดวกต่างๆ ด้านการค้า การเงินระหว่างประเทศไทยและประเทศคู่ค้าทั่วโลก
http://www.kasikornbank.com
เบอร์ลูกค้าสัมพันธ์ : 0-2888 8888
นายสุพล วัธนเวคิน
ประธานกรรมการ
นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
      ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ มีสำนักงาน ใหญ่และสาขารวม 63 แห่ง ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย มุ่งเน้นความเชี่ยวชาญในการให้บริการ สนับสนุนความเป็นเลิศในธุรกิจหลักที่เลือกดำเนินการ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี
http://www.kiatnakin.co.th
เบอร์ลูกค้าสัมพันธ์ : 0-2165 5555
นายดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊า เม็ง
ประธานกรรมการ
นายสุภัค ศิวะรักษ์
กรรมการผู้จัดการใหญ่
      ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 โดยมีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของธนาคารมาโดยตลอด จากนั้นเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 กลุ่มซีไอเอ็มบี โดย CIMB Bank Berhad ได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดในไทยธนาคาร และได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจากธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) เป็น ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ “CIMB Thai Bank Public Company Limited” ในภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งชื่อใหม่ของธนาคารนี้ นับเป็นการสะท้อนถึงการส่งผ่าน ไทยธนาคาร เข้าสู่การเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มซีไอเอ็มบี กลุ่มธนาคารครบวงจรอันดับ 5 ของอาเซียนอย่างเป็นทางการ
http://www.cimbthai.com
เบอร์ลูกค้าสัมพันธ์ : 0-2626 7777
นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
ประธานกรรมการ
นายบุญทักษ์ หวังเจริญ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
      ด้วยวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นของ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในการก้าวสู่การเป็น “ธนาคารไทยชั้นนำ มาตรฐานระดับโลก” TMB ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ธนาคารใหม่ โดยการนำเอาแนวทางการบริหาร “ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง” มาเป็นพื้นฐานหลักในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงินหลายรายการที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ เพื่อมุ่งตอบสนอง ทุกความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า และทำให้ลูกค้ารู้สึก “สิ่งที่แตกต่าง” และ “ไม่เคยได้รับจากที่ไหนมาก่อน” นำมาใช้ในการสร้างสรรค์บริการทางการเงินให้กับลูกค้า โดยมีความหมายที่ยิ่งใหญ่มากกว่าเพียง แค่จุดขายทางธุรกิจ หากแต่เป็นแนวคิดที่สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้จริง และสร้างประโยชน์ให้กับปัจเจกชน เพื่อมนุษย์ และสังคมได้อีกด้วย
https://www.tmbbank.com
เบอร์ลูกค้าสัมพันธ์ : 1558
นายปลิว มังกรกนก
ประธานคณะกรรมการ
นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล
กรรมการผู้จัดการใหญ่
      บมจ.ธนาคารทิสโก้ เป็นบริษัทเงินทุนแห่งแรกที่ได้รับอนุญาต ให้ยกระดับเป็นธนาคารพาณิชย์
เต็มรูปแบบจากกระทรวงการคลัง ตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศใช้ในเดือน ตุลาคม 2547 โดยเริ่มประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2548 ภายใต้ชื่อ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
http://www.tisco.co.th
เบอร์ลูกค้าสัมพันธ์ : 0-2633 6000
นายสามารถ บูรณาวัฒนาโชค
ประธานกรรมการ
นายวิญญู ไชยวรรณ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
      ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มไทยประกันชีวิต ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการทางการเงินมากกว่า 3 ทศวรรษ ภายใต้ชื่อ บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ไทยเคหะ จำกัด และได้ขออนุญาตดำเนินการจัดตั้ง ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย ได้รับอนุญาตจัดตั้งพร้อมเปิดดำเนินการ เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2550
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) มีอัตราการเจริญเติบโตขององค์กรอย่างรวดเร็ว ด้วยวิสัยทัศน์ “เราคือธนาคารขนาดเล็กที่ดีที่สุด” โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญแก่กลุ่มลูกค้ารายย่อยซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของ ปัจจุบัน มีสาขาให้บริการทางด้านการเงินเต็มรูปแบบ ทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย
http://www.tcrbank.com/
เบอร์ลูกค้าสัมพันธ์ : 0-2697 5454
นายอานันท์ ปันยารชุน
นายกกรรมการและกรรมการอิสระ
นายอาทิตย์ นันทวิทยา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
      ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นสถาบันการเงินแห่งแรกของชาวสยามนั้น เริ่มต้นขึ้นในนาม “บุคคลัภย์” โดย พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย ซึ่งขณะนั้นทรง ดำรงตำแหน่งเสนาบดี กระทรวง พระคลังมหาสมบัติในพระบาทสมเด็จพระจุลจอม เกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงริเริ่มดำเนินกิจการธนาคาร พาณิชย์เป็นการ ทดลองในนาม “บุคคลัภย์” ต่อมา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงมีพระบรม ราชานุญาตให้ตั้งเป็นธนาคารในนาม “บริษัท แบงก์สยาม กัมมาจล ทุนจำกัด” เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2449 ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ อย่างเป็นทางการ นับตั้งแต่นั้นมาและได้ กลายมาเป็น “ต้นแบบธนาคารไทย” โดยริเริ่ม นำระบบ และ แนวคิดของการให้บริการ รับฝากเงินออมทรัพย์ และ บริการ บริการบัญชี กระแสรายวัน ถอนเงิน โดยใช้เช็คมาให้บริการ แก่ประชาชน พร้อมทั้งจัดตั้งสาขาขึ้น ทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาคต่างๆ
http://www.scb.co.th
เบอร์ลูกค้าสัมพันธ์ : 0-2777-7777
นายบันเทิง ตันติวิท
ประธานกรรมการ
นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
      ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน) (ธนาคารธนชาต) เดิมเป็นสถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจในชื่อ บริษัทเงินทุน เอกชาติ จำกัด(มหาชน) ได้เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2545
ปัจจุบันธนาคารมีขนาดของสินทรัพย์เป็นอันดับที่ 6 ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทย โดยเป็นผู้นำตลาดด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของประเทศ ธนาคารได้นำเสนอบริการทางการเงินที่ครบวงจรผ่านเครือข่ายสาขากว่า 600 แห่งทั่วประเทศ แก่ลูกค้ากว่า 4 ล้านราย ครอบคลุมในหลากหลายธุรกิจตั้งแต่ธุรกิจลูกค้ารายย่อย ธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ธุรกิจลูกค้ารายใหญ่ ธุรกิจลูกค้าขนาดกลางและขนาดย่อม ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และธุรกิจบริหารจัดการกองทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 ธนาคารมีสินทรัพย์รวมกว่า 1 ล้านล้านบาท
http://www.thanachartbank.co.th
เบอร์ลูกค้าสัมพันธ์ : 1770
นายวี โชว เยา
ประธานกรรมการ
นายตัน ชุน ฮิน
กรรมการผู้จัดการใหญ่
      ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) คือส่วนหนึ่งของ กลุ่มธนาคารยูโอบี ประเทศสิงคโปร์ จึงนับเป็นธนาคารชั้นนำระดับภูมิภาคที่มีรากฐานมั่นคงในประเทศไทย ที่พร้อมนำประโยชน์จากความเชี่ยวชาญและเครือข่ายที่แข็งแกร่งระดับภูมิภาคมาสู่ลูกค้า ทั้งยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นธนาคารที่มีความแข็งแกร่งทั้งในระดับสากล และภายในประเทศจากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือชั้นนำ ได้แก่ มูดี้ส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส (ความน่าเชื่อถือแบบสากล ระยะยาว Baa1) สแตนดาร์ด แอนด์ พัวส์ (ความน่าเชื่อถือแบบสากล ระยะยาว BBB+) และฟิทช์ เรทติ้งส์ (ความน่าเชื่อถือภายในประเทศระยะยาวสูงสุด AAA(tha)) ปัจจุบันธนาคารยูโอบีมีเครือข่ายทั่วประเทศ 156 สาขา เครื่องเอทีเอ็ม 367 เครื่อง บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 34 แห่ง และศูนย์บริการ Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง
http://www.uob.co.th
เบอร์ลูกค้าสัมพันธ์ : 0-2285 1555
นายอนันต์ อัศวโภคิน
ประธานกรรมการ
นางศศิธร พงศธร
กรรมการผู้จัดการ
      ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เป็นสถาบันการเงินที่เป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภค ซึ่งเกิดจากแนวความคิดของกลุ่มบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ในประเทศไทย คือ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ต่อมาเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554 กระทรวงการคลังโดยคำแนะนำของธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด(มหาชน) ปรับฐานะจากธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยเป็นธนาคารพาณิชย์ โดยใช้ชื่อว่า ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และได้เปิดดำเนินการธนาคารพาณิชย์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2554 ทำให้ธนาคารสามารถประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ได้อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าได้หลากหลายมากขึ้น
http://www.lhbank.co.th
เบอร์ลูกค้าสัมพันธ์ : 0-2359 0000
นายลิม เชง เต็ก
ประธานกรรมการ
นายพลากร หวั่งหลี
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
      ในการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจในประเทศไทยในระยะยาว กลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดได้ทำการควบรวมธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด สาขากรุงเทพฯ ซึ่งมีอายุกว่า 111 ปี เข้ากับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดนครธน ในเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2548 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
ธนาคารให้บริการลูกค้า โดยได้แบ่งธุรกิจออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มลูกค้ารายย่อย กลุ่มลูกค้าบรรษัทและสถาบัน และกลุ่มลูกค้าวาณิชย์ธนกิจ นำเสนอสินค้าและบริการทางการเงินชั้นนำ 5 ประเภท ได้แก่ ตลาดเงิน และตลาดทุน บริการธุรกรรมทางการเงิน ผลิตภัณฑ์ธนาคารส่วนบุคคล ผลิตภัณฑ์สำหรับกลุ่มลูกค้าบุคคล และวาณิชย์ธนกิจ
https://www.sc.com/th/
เบอร์ลูกค้าสัมพันธ์ : 1595
ดร.จื้อกัง หลี่
ประธานกรรมการ
นายเจี้ยน หลู
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
      ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ ธนาคารสินเอเซียจำกัด (มหาชน) ) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2512 ในปี 2516 ต่อมาเมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2553 ธนาคารไอซีบีซี ได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในธนาคารสินเอเซีย และได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจากธนาคารสินเอเซีย เป็น ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ “Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited” ในภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2553 ซึ่งชื่อใหม่ของธนาคาร นับเป็นการสะท้อนถึงการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มไอซีบีซีอย่างเป็นทางการ
http://www.icbc.com
เบอร์ลูกค้าสัมพันธ์ : 0-2629 5588