นิยามของเงิน (Money Definition)
หากจะกล่าวถึงคำว่าเงินแล้วคงไม่มีใครที่จะไม่รู้จักเพราะเงินนั้นเป็นสิ่งที่จัดได้ว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยในการดำรงชีวิตของมนุษย์ โดยคำว่าเงินนั้นเป็นคำแผลงมาจากภาษาลาตินว่า Moneta และตรงกับภาษาอังกฤษว่า Money ซึ่งหากจะถามถึงความหมายของคำว่าเงินแล้วนั้น ในที่นี้จะขอแบ่งความหมายของเงินโดยใช้หลักทางกฎหมาย และทางเศรษฐศาสตร์คือ
– ในแง่ของทางกฎหมาย : สิ่งที่สามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
– ในแง่ของเศรษฐศาสตร์ : สิ่งที่ทุกคนในสังคมยอมรับให้เป็นสื่อกลางในการแลก
เปลี่ยน (Medium of exchange) และสามารถที่จะวัดมูลค่าของสินค้า และบริการทุกชนิด (Standard of Value) โดยมีผู้ให้ความหมายของเงินดังต่อไปนี้
Taylor : Money, Trade and Industry
“เงินคือสิ่งที่ได้ออกแบบไว้เป็นพิเศษ เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน โดยที่เงินเป็นที่รู้จักกันทั่วไป ประกอบกับธรรมชาติของสิ่งที่ใช้เป็นเงิน จึงได้มีผู้นำไปใช้ประโยชน์อื่นๆ ที่มันมีความเหมาะสมพิเศษอีกด้วย”
D.H. Roberton : Money
“เงินคือสิ่งที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในการชำระค่าสินค้า หรือในการปลดเปลื้องพันธะทางธุรกิจอย่างอื่นๆ”
Cassel : The Social Theory of Economy
“เงินคือสิ่งที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องวัดทั่วไปเพื่อทราบราคาของสินค้า หน้าที่ และความสำคัญของเงิน คือ การใช้เงินเป็นเกณฑ์ในการวัด ซึ่งจะช่วยให้ทราบค่าของที่ใช้แลกเปลี่ยนกันได้”
อุทิศ นาคสวัสดิ์ : การเงินและการธนาคาร
“เงินคืออะไรก็ได้ที่คนทั่วไปในสังคมยอมรับว่า เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนขณะนั้นๆ”
ถวิล คูตระกูล : การเงิน และการธนาคาร
“เงินเป็นสิ่งที่มีราคากำหนดไว้ตายตัวเป็นหน่วยเงินตรา และเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปภายในสังคมหนึ่งเพื่อชำระหนี้หรือสินค้า และบริการ”
สรุปความหมายของเงิน
“เงินคือสิ่งที่คนในสังคมได้สมมุติขึ้น และเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปของสังคมขณะนั้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้า และบริการใช้ในการชำระหนี้ และอื่นๆ ตามต้องการ”
ความสำคัญของเงินในระบบเศรษฐกิจ และสังคม
จากข้างต้นเราทราบถึงหน้าที่หลักๆ ของเงินแล้ว แล้วเงินมีความสำคัญในระบบเศรษฐกิจ และสังคมอย่างไร ในหัวข้อนี้จะขอจำแนกถึงความสำคัญของเงินที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ และสังคมตามความสำคัญหลักๆ ดังนี้
  1. ความสำคัญในด้านการผลิต เช่น การลงทุน
  2. ความสำคัญในด้านการแลกเปลี่ยน และการอุปโภคบริโภค
  3. ความสำคัญในสังคม เช่น ฐานะ
  4. ความสำคัญในระบบเศรษฐกิจ โดยใช้เปรียบเทียบโดยอัตราแลกเปลี่ยนกับเงินต่างสกุล ระบบการกำหนดระดับของราคาสินค้า

Knowledge_2

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม