ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

­

โครงการบริหารความเสี่ยง FX ของ SMEs

สมาคมธนาคารไทย สนับสนุนการพัฒนาความรู้ทางการเงินและการเข้าถึงบริการทางการเงินให้กับ SMEs ร่วมกับธนาคารพาณิชย์ 8 แห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนาโครงการมาตรการเพิ่มขีดความสามารถและส่งเสริมความรู้ให้กับ SMEs ในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ SMEs เรื่องการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันความเสี่ยงฯ

By |10/11/2017|ข่าวสาร, ความรู้|

กลุ่มภาคธุรกิจการเงิน การลงทุน การประกันภัย 5 หน่วยงาน ร่วมมือจัดกิจกรรม Cybersecurity Boot Camp ครั้งที่ 1/2017

Cybersecurity Boot Camp ถูกจัดขึ้น เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของภาคธุรกิจการเงินกับภาคการศึกษาให้นิสิตนักศึกษาปี 3 -4 ได้มีโอกาสเรียนรู้และเข้าใจในธุรกิจการเงินมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถด้าน IT มาต่อยอดองค์ความรู้ด้าน Cybersecurity

By |24/10/2017|ข่าวสาร, ความรู้|

สมาคมธนาคารไทย จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคาร

สมาคมธนาคารไทย จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคาร (Thailand Banking Sector CERT หรือ TB-CERT ) เพื่อเสริมสร้างให้ภาคสถาบันการเงินยกระดับความร่วมมือในการดูแลความมั่นคง ปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ให้สอดคล้องกับการนำเทคโนโลยีมาใช้บริการทางการเงินอย่างกว้างขวาง

By |03/10/2017|ข่าวสาร, ความรู้|

คณะกรรมการร่วมเอกชน 3 สถาบันและสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค ได้จัดสัมมนา Asia-Pacific Financial Forum

คณะกรรมการร่วมเอกชน 3 สถาบัน และสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค ในกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งเป็นภาคเอกชนของประเทศในภูมิภาคเอเปคที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากรัฐบาล 21 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยได้ร่วมกันจัดการจัดประชุมสัมมนาในหัวข้อ Trade Supply Chain Finance และ Financial Technology Dialogue Facilitating innovation in financial market infrastructure

By |24/10/2017|ข่าวสาร, ความรู้|

แถลงข่าวความร่วมมือการใช้มาตรฐานคิวอาร์โค้ด (QR Code) เพื่อการชำระเงิน

สมาคมธนาคารไทย สภาสถาบันการเงินของรัฐ สมาคมธนาคารนานาชาติ สมาคมการค้าผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ไทย, สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, บริษัท National ITMX จำกัด และบริษัท Thai Payment Network จำกัด ร่วมกับ ผู้ให้บริการเครือข่ายบัตรรายใหญ่ของโลก 5 แห่ง ได้แก่ American Express, JCB, Mastercard, UnionPay และ VISA แถลงข่าวความร่วมมือการใช้มาตรฐานคิวอาร์โค้ด (QR Code) [...]

By |01/09/2017|ข่าวสาร|

โครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต ครั้งที่ 2

สมาคมธนาคารไทยได้ร่วมกับกระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชาสัมพันธ์ แถลงข่าว รวมทั้งเชิญผู้โชคดีจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยเข้าร่วมงานรับรางวัลโครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต ณ กระทรวงการคลัง โดยการมอบรางวัลในครั้งนี้เป็นการมอบรางวัลครั้ง ที่ 2 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ที่มีรางวัลรวมทั้ง สิ้น 1,007 รางวัล รวมเป็นเงิน 6.75 ล้านบาท [...]

By |02/08/2017|ข่าวสาร, ความรู้|

สมาคมธนาคารไทย ชมรม CSR และไมโครซอฟท์ ร่วมส่งเสริมศักยภาพคนพิการภายใต้สภากาชาดไทย

นายกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย นางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน ประธานชมรม CSR สมาคมธนาคารไทยพร้อมธนาคารสมาชิก 5 แห่ง ร่วมกับบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และนักศึกษา วปอ. รุ่น 2552 ร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนพิการ มอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 550 เครื่อง และซอฟท์แวร์ 700 ชุด ให้กับสภากาชาดไทย