เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา 11.30 น. ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนภาคเอกชน 3 สถาบัน (รวมทั้งสมาคมธนาคารไทย) ได้จัดการแถลงข่าวแสดงเจตนารมณ์ เรื่อง “ใช้น้ำอย่างประหยัด ร่วมขจัดภัยแล้ง” โดยมีสาระสำคัญสรุปว่า กกร. ได้ตระหนักถึงปัญหาวิกฤตภัยแล้งที่มีความเสี่ยงสูงและจะส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน รวมถึงผลกระทบต่อภาพรวมทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงเสนอให้มีการร่วมรณรงค์และหาแนวทางแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง โดยกำหนดเป้าหมายการลดปริมาณการใช้น้ำประปาลงร้อยละ 30 ของหน่วยงานที่เข้าร่วม โครงการและร่วมแบ่งปันน้ำให้กับชุมชนที่ประสบภัยแล้ง ซึ่งคาดว่าจะมีองค์กรภาคเอกชนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 100 หน่วยงาน

ในเรื่องนี้ กกร. ได้มีข้อเสนอที่จะขอให้ภาครัฐพิจารณาเก็บค่าน้ำประปาในช่วงเดือนเมษายน 2559 โดยเฉพาะในส่วนที่มีการใช้น้ำประปาเพิ่มเติมจากเดือนเมษายน 2558 โดยมุ่งหวังให้ประชาชนตระหนักถึงการประหยัดน้ำและมีการใช้น้ำเล่นสงกรานต์อย่างประหยัด ในขณะที่มาตรการเกษตรจำเป็นต้องงดการทำนาปรังเพราะปริมาณน้ำมีไม่เพียงพอ

นอกจากนี้ กกร.จะจัดงานสัมมนา “กกร. รวมใจ ใช้น้ำประหยัด ร่วมขจัดภัยแล้ง” ช่วงบ่าย ในวันที่ 29 มีนาคม 2559 ณ โรงแรม Centara Grand at Central World เพื่อเป็นการให้ความรู้และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในแนวทางการลดการใช้น้ำประปา เพื่อรับมือกับปัญหาภัยแล้ง โดยเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา