นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานสักขีพยาน ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs Pro-active ระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และภาคเอกชน อาทิ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ SMEs Pro-active เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่าง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs พร้อมสร้างโอกาสทางธุรกิจ ในการขยายช่องทางการส่งออกสินค้าและบริการไทยสู่ตลาดต่างประเทศ ทั้งตลาดเก่าและตลาดใหม่ที่มีโอกาสทางการค้า ณ กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559