ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “สานพลังประชารัฐ ส่งเสริม SMEs Start-up & Social Enterprises” เพื่อร่วมกันเสริมศักยภาพ และความเข้มแข็งให้กับ SMEs ไทย โดยมี คุณกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย ร่วมลงนาม ณ ศูนย์ประชุม C-ASEAN อาคารไซเบอร์เวิล์ด กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
       จากที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบายประชารัฐ มีการตั้งคณะทำงาน 12 คณะที่เน้นให้ภาคเอกชนและประชาสังคมมีส่วนร่วมและนำทางนโยบาย โดยภาครัฐเป็นผู้สนับสนุนซึ่งหนึ่งในนั้นคือ คณะการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจเริ่มต้น โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษิณทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานร่วมภาครัฐ และคุณสุพันธ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นประธานร่วมภาคเอกชน มีเป้าหมายในการสนับสนุนภาคธุรกิจ 3 กลุ่มหลักคือ SMEs , Start-up และผู้ประกอบการเพื่อสังคม
       กลุ่มธุรกิจ SMEs จะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มย่อย
       1. กลุ่ม Strong คือ กลุ่มที่มีรายได้เติบโตกว่าร้อยละ 5 ติดต่อกัน 3 ปี เน้นให้เกิดการเติบโตทั้งในและนอกประเทศ
       2. กลุ่ม Regular คือ กลุ่มที่มีรายได้เติบโตไม่ถึงร้อยละ 5 ติดต่อกัน 3 ปี
       3. กลุ่ม Turn-Around คือ กลุ่มที่มีรายได้ลดลงตอดต่อกัน 3 ปี โดยดึงองค์กรธุรกิจรายใกญ่เข้ามาช่วยให้คำปรึกษา เช่น โครงการพี่ช่วยน้อง
       กลุ่ม Start-up นับเป็น Innovation Driven Enterprise (IDE) แม้ว่ายังมีจำนวนไม่มาก แต่เป็นที่เชื่อมั่นว่าจะสร้างนวัตกรรมให้กับประเทศและจะเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนโมเดลธุรกิจใหม่ในอนาคต มีการร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน สถานบันการเงินและเงินทุน สถานบันการศึกษา เพื่อสร้าง Ecosystem สร้างโอกาสและเร่งรัดการเติบโตสู่สากลในกลุ่ม e-commerce
       กลุ่มกิจการเพื่อสังคม เป็นกลไกสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคม ลดความเลื่อมล้ำพร้อมทั้งสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เน้นสร้างความร่วมมือให้ชุมชนดำเนินธุรกิจบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ยังคงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมพื้นถิ่นไว้ และเป็นการร่วมมือในการสนับสนุนทางการเงิน (SE Funding)