Hot Topic [View All]
  • reportcsr6.59

ผลการดำเนินงานปี 2559 ของชมรม CSR

ในปี 2559 ผลการดำเนินงานของชมรม CSR สมาคมธนาคารไทย (CSR Club-The Thai Bankers’ Association) ได้ร่วมมือกับหลายงานหน่วยงานจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ ความสามารถ ทางด้านการเงิน และรณรงค์ทางวินัยทางด้านการเงินให้เด็กและเยาวชน ให้รู้เก็บ รู้ใช้ และรู้ถึงคุณค่าของเงิน

  • sdr

ค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำนักศึกษาในโครงการรู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ (Saving for Change) ปี 2 ครั้งที่ 6

8-9 ตุลาคม 2559 - สมาคมธนาคารไทยโดยชมรม CSR ร่วมกับสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สอ.ดย) จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำนักศึกษาในโครงการรู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ (Saving for Change) ปี 2 ครั้งที่ 6 ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จังหวัดนครปฐม

  • IMG_2482

ค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำนักศึกษาในโครงการรู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ (Saving for Change) ปี 2 ครั้งที่ 5

12-13 มิถุนายน 2559 - สมาคมธนาคารไทยโดยชมรม CSR ร่วมกับสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สอ.ดย) จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำนักศึกษาในโครงการรู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ (Saving for Change) ปี 2 ครั้งที่ 5 ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป์ จังหวัดนครปฐม

  • IMG_1737

ค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำนักศึกษาในโครงการรู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ (Saving for Change) ปี 2 ครั้งที่ 4

4-5 มิถุนายน 2559 - สมาคมธนาคารไทยโดยชมรม CSR สมาคมธนาคารไทยร่วมกับสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สอ.ดย) จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำนักศึกษาในโครงการรู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ (Saving for Change) ปี 2 ครั้งที่ 4

ความรู้ [View All]