ข่าวสาร ชมรม CSR สมาคมธนาคารไทย

­

ผลการดำเนินงานปี 2559 ของชมรม CSR

ในปี 2559 ผลการดำเนินงานของชมรม CSR สมาคมธนาคารไทย (CSR Club-The Thai Bankers’ Association) ได้ร่วมมือกับหลายงานหน่วยงานจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ ความสามารถ ทางด้านการเงิน และรณรงค์ทางวินัยทางด้านการเงินให้เด็กและเยาวชน ให้รู้เก็บ รู้ใช้ และรู้ถึงคุณค่าของเงิน

ค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำนักศึกษาในโครงการรู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ (Saving for Change) ปี 2 ครั้งที่ 6

8-9 ตุลาคม 2559 - สมาคมธนาคารไทยโดยชมรม CSR ร่วมกับสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สอ.ดย) จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำนักศึกษาในโครงการรู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ (Saving for Change) ปี 2 ครั้งที่ 6 ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จังหวัดนครปฐม

ค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำนักศึกษาในโครงการรู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ (Saving for Change) ปี 2 ครั้งที่ 5

12-13 มิถุนายน 2559 - สมาคมธนาคารไทยโดยชมรม CSR ร่วมกับสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สอ.ดย) จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำนักศึกษาในโครงการรู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ (Saving for Change) ปี 2 ครั้งที่ 5 ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป์ จังหวัดนครปฐม

ค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำนักศึกษาในโครงการรู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ (Saving for Change) ปี 2 ครั้งที่ 4

4-5 มิถุนายน 2559 - สมาคมธนาคารไทยโดยชมรม CSR สมาคมธนาคารไทยร่วมกับสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สอ.ดย) จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำนักศึกษาในโครงการรู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ (Saving for Change) ปี 2 ครั้งที่ 4

ค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำนักศึกษาในโครงการรู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ (Saving for Change) ปี 2 ครั้งที่ 3

19 – 20 พฤษภาคม 2559 - สมาคมธนาคารไทยโดยชมรม CSR สมาคมธนาคารไทยร่วมกับสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำนักศึกษาในโครงการรู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ (Saving for Change) ปี 2 ครั้งที่ 3 ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม