สัมมนาความรู้กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SME

tbasecured

(27 เมษายน 2560) สมาคมธนาคารไทย กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน(กกร.) ได้จัดสัมมาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ ให้กับผู้ประกอบการ SME และผู้ที่สนใจ ณ โรงแรมอัมรินทร์ ลากูน จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวิทยากรจากสมาคมธนาคารไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า.