เพื่อร่วมอนุรักษ์เอกลักษณ์ไทยทางด้านภาษาไทยและมารยาทไทยอย่างถูกต้อง ผ่านการจัดการประกวดมารยาทไทยและแข่งขันอ่านฟังเสียงภาษาไทยเป็นประจำทุกปี

ที่มาจากเว็บธนาคารธนชาต : www.thanachartcsr.com/thaiculture