เพื่อรณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้คนในสังคมได้ฉุกคิดและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้เงินให้พอดีกับรายได้ของตนเอง และสร้างวินัยทางการเงินเพื่อความสุขในชีวิตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ที่มาจากเว็บธนาคารธนชาต : http://thanachartcsr.com/?page_id=1048