Press Release

การประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค ครั้งที่ 1/2022

ในปี 2022 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมเอเปคนั้น ภาคเอกชนโดยสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค หรือ APEC Business Advisory Council – ABAC ได้มีการจัดประชุมร่วมกัน ซึ่งเป็นการจัดประชุมครั้งที่ 1 ประจำปี 2022 ระหว่างวันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ Resorts World Sentosa Convention Center ประเทศสิงคโปร์ โดยมีสมาชิกเช้าร่วมอย่างน้อย 300 คน จาก 21 เขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปค ภายใต้คำกล่าวในการประชุมครั้งนี้ คือ “การเปิดรับความท้าทาย ความร่วมมือร่วมใจ และการส่งเสริมโอกาส เป็นกุญแจสู่ความสำเร็จของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก” เพื่อยืนยันความตั้งใจในการทำงานร่วมกันต่อไปอย่างใกล้ชิด ในภูมิภาคที่มีความซับซ้อน ความสอดประสาน และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

นายสุพันธุ์ มงคลสุธีประธาน ABAC 2022 และประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ABAC 2022 ขับเคลื่อนภายใต้แนวคิด EMBRACE ENGAGE ENABLE โดยภาคเอกชนต่างตระหนักดีว่า ขณะนี้เป็นเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงของภาวะแวดล้อมทางธุรกิจอย่างรุนแรงและรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ก็เป็นช่วงเวลาแห่งโอกาส พวกเราสามารถยกระดับการทำงานร่วมกันโดยการ ร่วมมือกันเปิดรับความท้าทาย และขยายข้อจำกัด ให้ทุกสิ่งเป็นไปได้ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก”

ประธานABAC 2022 เปิดเผยว่า ระหว่างการประชุมร่วมกันระหว่าง ABAC และเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค (SOM) นำโดยนายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศของไทย ในฐานะประธาน SOM ซึ่งทาง ABAC ได้เน้นย้ำว่า “นี่คือวิถีทางที่จะนำไปสู่การเสริมสร้างภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกให้เป็นภูมิภาคแห่งความเปิดกว้าง มีพลวัต มีความยืดหยุ่น และมีสันติภาพ ตามที่ผู้นำได้เล็งเห็นตามวิสัยทัศน์ปุตราจายา ค.ศ. 2040 (APEC Putrajaya Vision 2040) ซึ่งจะได้รับการผลักดันให้บรรลุผลโดยแผนปฏิบัติการเอาทีอารอ (Aotearoa Plan of Action) ที่กำหนดเริ่มดำเนินการในปีนี้”

ประธาน ABAC 2022 กล่าวว่า นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับ ABAC ที่ Mr.Gan Kim Yong รัฐมนตรีกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของประเทศสิงคโปร์ ได้มาเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม

สำหรับประเด็นที่ ABAC ให้ความสำคัญ ประธาน ABAC 2022 กล่าวว่า การแพร่ระบาดของ COVID ยังคงดำเนินอยู่และเป็นข้อห่วงกังวลหลัก อย่างไรก็ตามในปีค.ศ. 2022 เป็นโอกาสที่จะเปิดรับความปกติรูปแบบใหม่ (New Normal) ด้วยการกลับมาเปิดพรมแดนอย่างปลอดภัย โดยมีการเข้าถึงวัคซีนอย่างเท่าเทียม มีแนวทางการเดินทางในภูมิภาคที่สอดคล้องกัน ตลอดจนความพยายามในการแก้ปัญหาภาวะชะงักงันของห่วงโซ่อุปทาน นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มความสามารถในการผลิต และการเจริญเติบโตโดยการส่งเสริมการปฏิรูปโครงสร้าง

ประธานABAC 2022 ชี้แจงว่า ในอนาคตบริบททางการค้าในภูมิภาคยังคงมีความสำคัญ “ผู้นำเอเปค ได้กำหนดเป้าหมายสู่การจัดตั้งเขตการค้าเสรี (Free Trade Area) ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งได้มีการวางรากฐานไว้แล้ว จำเป็นต้องมีการต่อเติมโครงสร้าง โดยต้องคำนึงถึงประเด็นด้าน ความยืดหยุ่น (Resilience) ความยั่งยืน (Sustainability) และความครอบคลุม (Inclusion) ที่ได้เรียนรู้มาจากการระบาดของ COVID ทั้งนี้ ABAC ต้องการเห็นองค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) มีความเข้มแข็งและมีบทบาทที่มากขึ้นจากการประชุมระดับรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลก (WTO Ministerial Conference)ในปีนี้”

ประธาน ABAC 2022 กล่าวเสริมว่า “อีกหนึ่งประเด็นสำคัญคือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) โดย ABAC จะดำเนินการตาม Climate Leadership Principles ปี ค.ศ. 2021 เพื่อเตรียมรับกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจแบบคาร์บอนต่ำ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Economy) ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก นอกจากนี้ ABAC จะยังผลักดันการจัดทำแผนการดำเนินงานสำหรับระบบอาหาร (Food System) ที่มีความยั่งยืน การใช้เทคโนโลยี และการเป็นมิตรกับการค้าภายใต้ APEC Food Security Roadmap ฉบับใหม่”

ท้ายที่สุดสิ่งที่จะส่งเสริมการดำเนินงานทั้งหมดคือ Digital Transformation “ ABAC ได้มีการจัดงาน Digital Trade Symposium และจะมีงานด้านดิจิตอลอื่นๆในปีนี้” เทคโนโลยีดิจิทัล (DIGITAL TECHNOLOGY) จะช่วยเร่งการฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Green Recovery) ช่วยขับเคลื่อนการขยายตัวทางการค้าและสร้างโอกาสใหม่ๆ อย่างไรก็ตาม เราต้องสร้างสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการเจริญเติบโต”

“นับเป็นความท้าทายต่อวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) ตลอดจนผู้ประกอบการผู้หญิง และกลุ่มต่างๆ ที่เสียเปรียบ แม้ MSMEs และกิจการที่มีผู้หญิงเป็นเจ้าของจะมีส่วนแบ่งที่มากที่สุดในภาคธุรกิจและการจ้างงาน แต่ก็ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดอย่างหนัก ถ้าสามารถเสริมสร้างความสามารถด้านดิจิตอลและทางเลือกต่างๆก็จะช่วยปลดปล่อยศักยภาพให้ผู้ประกอบการ ซึ่งผู้ประกอบการเหล่านี้จะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจในภาพรวม”

ประธานABAC 2022 ยังกล่าวต่อ ว่า “ ABAC สนับสนุนแถลงการณ์ของนายกรัฐมนตรีของไทย ที่กล่าวถึงสหรัฐอเมริกาจะเป็นเจ้าภาพ APEC ในปีค.ศ. 2023 และ เปรูจะเป็นเจ้าภาพในปี ค.ศ. 2024 ความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพอย่างต่อเนื่องนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความตั้งใจของ APEC ในการสร้างอนาคตทีดียิ่งขึ้น

“ABACขอเรียกร้องให้สมาชิกเขตเศรษฐกิจ APEC ช่วยอำนวยความสะดวกด้านการเปิดพรมแดนอย่างปลอดภัย เพื่อช่วยเร่งการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจในภูมิภาคซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะสำหรับ MSME ที่ได้รับผลกระทบจากการจำกัดการเคลื่อนย้ายของผู้คน”

“ผมพร้อมแล้วที่จะทำงานร่วมกับเพื่อนๆ ABAC และทุกภาคส่วนในภูมิภาคเพื่อแสดงให้เห็นว่า APEC เปิดกว้างสำหรับธุรกิจ และมีความพร้อมในการดำเนินการทั้งในปีนี้และในอนาคต” ประธาน ABAC 2022 กล่าวสรุป

ในระหว่างการประชุมในครั้งนี้ มีการประชุมของคณะทำงานจำนวน 5 คณะ โดยมีข้อสรุปประเด็นสำคัญในการผลักดันในปีนี้ ได้แก่

  1. Regional Economic Integration Working Group (REIWG)

                    Working Group Chair: Lam Yi Young, ABAC Singapore

   • ข้อตกลง FTAAP
   • สนับสนุนการดำเนินงานขององค์การการค้าโลกตามระบบการค้าพหุภาคี
   • ส่งเสริมการค้า การบริการ และการลงทุนในภูมิภาค
   • การเปิดพรมแดนอย่างปลอดภัยหลังจากการแพร่ระบาดของ COVID-19
  1. Digital Working Group (DWG)

                   Working Group Chair: Jan De Silva, ABAC Canada

   • ส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล
   • เสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลระดับภูมิภาคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการค้าและความสามารถในการแข่งขัน
   • ขยายโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
  1. MSME and Inclusiveness Working Group (MSMEWG)

                    Working Group Chair: Dato Rohana Mahmood, ABAC Malaysia

   • ส่งเสริมระบบดิจิตอลสำหรับ MSMEs
   • ส่งเสริมแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนสำหรับ MSMEs
   • การสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลสำหรับ Supply Chain Finance ของ MSMEs
  1. Sustainability Working Group (SWG)

                    Working Group Chair: Frank Ning Gaoning, ABAC China

   • การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในภูมิภาค
   • ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
   • ส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร
  1. Finance and Economics Working Group (FEWG)

                    Working Group Chair: Hiroshi Nakaso, ABAC Japan

   • การพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public-Private Partnerships – PPPs) สำหรับ Pandemic Risk Financing
   • การเงินสำหรับโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนในภูมิภาค
   • การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับระบบการเงินดิจิทัล