เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 “คุณกอบศักดิ์  ดวงดี”  เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย และ ผู้แทนสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (ABAC) เข้าร่วมให้ข้อมูล “แพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลระหว่างประเทศ (National Digital Trade Platform – NDTP) กุญแจดอกใหญ่ สู่อนาคตแห่งธุรกิจการค้าไทยและเอเชียแปซิฟิกที่สดใสยิ่งกว่า” ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร

          NDTP (National Digital Trade Platform) หรือแพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลระหว่างประเทศ คือ แพลตฟอร์มที่จะเข้ามาปรับเปลี่ยนการทำธุรกิจระหว่างประเทศแบบครบวงจร (End-to-end)  เพื่อส่งเสริมการค้าในภูมิภาคที่มีปริมาณมากขึ้นในอนาคต ปัจจุบันความสามารถในการค้าขายข้ามแดน Cross Border ของประเทศไทยลดลง ส่วนหนึ่งเพราะขั้นตอนต่างๆ ยังเป็น Manual ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน ก็เจอปัญหาคล้ายกัน สภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (ABAC) จึงพัฒนาแพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลระหว่างประเทศ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการทำธุรกิจกับคู่ค้าจากต่างประเทศได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากขึ้น สำหรับในเฟสแรกนั้นจะเข้ามาปรับระบบเอกสารให้เป็นสากลที่สามารถเชื่อมต่อกับแพตฟอร์มกลางจากต่างประเทศอย่างสิงคโปร์ หรือ ญี่ปุ่นได้ เพื่อให้ธุรกิจสามารถส่งข้อมูลระหว่างแพลตฟอร์มได้อย่างสะดวก ดึงบริษัทที่ทำธุรกิจนำเข้า-ส่งออกเข้ามา ทดลองใช้ระบบ เพื่อหา Use case ใหม่ๆ และเพื่อนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงระบบให้เป็นสากลได้
ประโยชน์ของแพลตฟอร์ม NDTP

  • เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของผู้ส่งออกและผู้นำเข้าในประเทศไทย ทำให้การติดต่อประสานงานทางธุรกิจเพื่อการส่งออกนำเข้า “ง่าย สะดวก รวดเร็ว” ขึ้น
  • ช่วยป้องกันการทำธุรกรรมในเชิงมิชอบหรือการทำธุรกรรมซ้ำซ้อน และช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อการทำการค้าแก่กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SMEs ในประเทศ
เตรียมเริ่มเฟส 1 เดือนหน้า

สำหรับการดำเนินการของ Phase 1 หรือการรองรับรายการส่งออก และนำเข้าที่ทำการค้ากับคู่ค้าในประเทศญี่ปุ่น และสิงคโปร์ สำหรับวิธีการชำระเงินในรูปแบบ Open Account และการตรวจสอบเอกสารที่นำมาใช้ในการขอสินเชื่อ โดยมีเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย

  • เอกสารทางการค้าที่ผู้ส่งออกและนำเข้าจัดเตรียมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีโครงสร้างข้อมูลของเอกสารที่ ETDA พัฒนาจากมาตรฐานของ UN/CEFACT
  • เอกสารอื่นๆ ทั้งหมดจะอยู่ในรูปแบบ PDF รวมทั้งเอกสารการขนส่งสินค้า การพัฒนาและทดสอบคาดว่าแล้วเสร็จกลางเดือนสิงหาคมนี้ และคาดว่าพร้อมดำเนินรายการ Proof of Concept และ Pilot Live ตั้งแต่กลางเดือนกันยายน จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2565

ทั้งนี้ในตอนท้ายของงาน ภาคเอกชนยังให้ข้อเสนอแนะของการพัฒนาแพลตฟอร์มว่า ระบบจะต้องถูกปรับปรุงอยู่เสมอ เอกชนจะต้องปรับตัวและเข้ามาใช้แพลตฟอร์ม ขณะที่ภาครัฐจะต้องเข้ามาสนับสนุน และปรับตัวให้ทัน รวมถึงปรับกฎระเบียบต่างๆ ให้สอดคล้องกับการทำธุรกิจในยุคดิจิทัลหากแพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลระหว่างประเทศ เป็นแพลตฟอร์มกลางของประเทศไทยได้ ก็จะช่วยสร้างมาตรฐานช่วยให้ไทยเป็นผู้กำหนดกติกาการทำธุรกิจได้