“คุณรณน  แก้วสุทธิ” ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมธนาคารไทย ร่วมบรรยายในงานความร่วมมือทางธุรกิจประเทศลุ่มน้ำโขงกับประเทศเกาหลี  (Mekong – ROK Cooperation)

Significance of Mekong-ROK Cooperation amid Global Valuechain Crisis and Digital Transformation

วันที่ 14 กันยายน 2565 “คุณรณน แก้วสุทธิ” ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมธนาคารไทย ได้รับเกียรติจากกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อร่วมบรรยายในงาน Significance of Mekong-ROK Cooperation amid GVC Crisis and Digital Transformation” ณ  นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อจัดเป็นเวทีส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นประโยชน์สำหรับ MSMEs ในกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงกับเกาหลี เพื่อสำรวจโอกาสทางธุรกิจและอัพเดทแนวโน้มเศรษฐกิจในภูมิภาค

การงานดังกล่าวฯ เป็นความร่วมมือประเทศในกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงกับเกาหลี (Mekong – ROK Cooperation)  ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก 6 ประเทศ คือ กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมาร์ ไทย เวียดนาม และสาธารณรัฐเกาหลี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมมิตรภาพและความร่วมมือในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยให้ความสำคัญแก่ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา