วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 : องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) ร่วมกับ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้จัดงาน TBCSD Climate Action “ต้นแบบธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (Low Carbon and Sustainable Business)” # Season 2: กลุ่มธุรกิจการเงินและกลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ขึ้น โดยเป็นการจัดงานผ่านระบบออนไลน์ Zoom และ ผ่านทาง Facebook Live เพจของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) และเพจขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

         งานในวันนี้มี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) และ เลขาธิการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวว่า “ปัจจุบันองค์กรภาคธุรกิจได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับนโยบายสำคัญของประเทศ ได้แก่ วาระแห่งชาติ BCG และการมุ่งไปสู่คาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ Net Zero Emission หรือ Carbon Neutrality ในอนาคตนับได้ว่าการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจดังกล่าวเป็นการตอบสนองนโยบายของภาครัฐในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความยั่งยืนในอนาคต

ทั้งนี้ ดร.จิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ VP ฝ่ายผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในนามผู้แทนสมาคมธนาคารไทย (TBA)  ได้ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ “การยกระดับมาตรฐาน ขององค์กรธุรกิจไทยไปสู่การเป็นธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืนในอนาคต” กล่าวสรุปว่า “สมาคมธนาคารไทยตระหนักถึงความเร่งด่วนและความรุนแรงของปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยคำนึงถึงทั้งความเสี่ยงและโอกาสใหม่ ๆ  ในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งสมาคมธนาคารไทยจึงได้มีการดำเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี สมาคมธนาคารไทย เพื่อให้สอดคล้องไปกับนโยบายและหลักการแนวทางการธนาคารเพื่อความยั่งยืนในด้านอุตสาหกรรมภาคการเงินอย่างรับผิดชอบตามหลักของสมาคมธนาคารไทย ภายใต้กรอบการกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งการขับเคลื่อนเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างราบรื่นและทันเวลา ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจทั้งในภาคการธนาคาร ตลอดจนหน่วยงานกำกับดูแลและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน