มาตรการโครงการ “ช้อปดีมีคืน 2565” กระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ

โครงการ“ช้อปดีมีคืน 2565” เป็นมาตรการที่ทางรัฐบาลออกมาเพื่อช่วยกระตุ้นกำลังซื้อของผู้บริโภค สำหรับการซื้อสินค้าหรือบริการในประเทศไทย โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รวมถึงช่วยเหลือผู้ประกอบการและร้านค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ซึ่งผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสามารถนำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าและค่าบริการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หนังสือ e-Book และสินค้า OTOP โดยสามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 30,000 บาท ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด สำหรับปีภาษี 2565 ซึ่งจะยื่นแบบและชำระภาษีในช่วงต้นปี 2566

ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2565

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

1. เป็นผู้มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

2. เป็นสินค้าหรือบริการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 มกราคม 2565 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2565

3. เป็นสินค้าหรือบริการที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

4. ไม่ต้องลงทะเบียน ใช้เพียงใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปที่ได้จากการซื้อสินค้าหรือบริการของร้านค้าในช่วงระยะเวลาที่กำหนด (ระบุข้อมูลผู้ขาย ผู้ซื้อ และรายละเอียดของสินค้าและบริการให้ถูกต้อง)

สินค้าและบริการที่สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้

1. สินค้าและบริการทั่วไปที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

2. หนังสือ (รวมถึง e-book)

3. สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว

สินค้าและบริการที่ไม่สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้

1. ค่าสุรา เบียร์ ไวน์ ค่ายาสูบ

2. ค่าน้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ

3. ค่ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ

4. ค่าหนังสือพิมพ์และนิตยสารและค่าบริการ หนังสือพิมพ์ และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อ มูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

5. ค่าบริการจัดนำเที่ยวที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์

6. ค่าที่พักในโรงแรม บัตรโดยสารเครื่องบิน

7. ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า

8. ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย

9. ค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์

10. ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต

สิทธิได้คืนภาษี คำนวณจากฐานภาษีของแต่ละบุคคล โดยมีสิทธิลดหย่อนได้สูงสุด 30,000 บาท

เงินได้สุทธิ (บาท) อัตราภาษีเงินได้ (%) สิทธิได้คืนภาษีสูงสุด (บาท)
0-150,000 ยกเว้นภาษี 0
150,001-300,000 5% 1,500
300,001-500,000 10% 3,000
500,001-750,000 15% 4,500
750,001-1,000,000 20% 6,000
1,000,001-2,000,000 25% 7,500
2,000,001-5,000,000 30% 9,000
5,000,001 ขึ้นไป 35% 10,500

 

280463-1