“สมาคมธนาคารไทย”ร่วมการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 ผู้บริหารและพนักงานสมาคมธนาคารไทย ได้เข้าร่วมอบรม “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ” เพื่อให้บุคลากรของสมาคมฯ ได้รับทราบและสามารถปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้กับผู้ประสบภัยเบื้องต้นได้ทันท่วงทีและปลอดภัย โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านการปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บเบื้องต้นมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จริงให้แก่เจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ   ณ ห้องประชุม Auditorium 1 เวลา 13:00 – 16:00 น.