สมาคมธนาคารไทยเข้ารับมอบโล่ “ประกาศเกียรติคุณ” จากนายกรัฐมนตรี

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากนายกรัฐมนตรี เพื่อเชิดชูเกียรติ แก่หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการปราบปรามการ
กระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565  เวลา 13.30 – 16.30  น. ณ ทำเนียบรัฐบาล

ซึ่งมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน และบุคคล ผู้มีความวิริยะ อุตสาหะ ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ได้รับมอบโล่รวมทั้งสิ้น 70 รางวัล

สมาคมธนาคารไทย เป็นหนึ่งในหน่วยงานที1รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “ในฐานะองค์กรที1ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นด้านการส่งเสริมการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ” จากนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา โดย “คุณวรุณ กาญจนภู” รองเลขาธิการสมาคมธนาคารไทย ให้เกียรติเป็นผู้แทนของสมาคมฯ เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณดังกล่าว